Visa allt om Hästbackas Bildelar AB
Visa allt om Hästbackas Bildelar AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 13 638 11 781 11 277 9 791 9 185 10 294 9 312 7 908 6 160 5 712
Övrig omsättning 1 2 73 - 12 101 118 102 129 172
Rörelseresultat (EBIT) 163 107 94 104 -44 275 115 96 -154 349
Resultat efter finansnetto 104 19 9 20 -143 181 14 14 -212 327
Årets resultat 31 15 9 20 -78 73 8 14 -61 126
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 218 33 31 48 71 72 113 95 132 183
Omsättningstillgångar 3 347 2 771 2 862 2 709 2 638 2 472 2 345 2 595 2 205 1 786
Tillgångar 3 564 2 804 2 892 2 757 2 709 2 544 2 458 2 690 2 337 1 969
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 202 171 156 147 127 205 132 124 110 253
Obeskattade reserver 64 0 0 0 0 65 0 0 0 152
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 713 1 032 1 052 1 177 1 116 1 011 1 061 1 135 799 324
Kortfristiga skulder 2 586 1 601 1 685 1 432 1 465 1 263 1 264 1 431 1 429 1 241
Skulder och eget kapital 3 564 2 804 2 892 2 757 2 709 2 544 2 458 2 690 2 337 1 969
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 170 60 0 149 107
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 331 1 181 1 128 1 082 820 623 554 460 415 420
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 503 457 425 410 373 298 202 166 217 228
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 13 639 11 783 11 350 9 791 9 197 10 395 9 430 8 010 6 289 5 884
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 728 2 945 2 819 2 448 2 296 2 574 3 104 2 636 2 053 1 904
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 289 335 344 329 324 255 262 227 268 254
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 184 120 111 127 -5 316 155 133 -119 381
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 15,76% 4,47% 15,18% 6,60% -10,77% 10,55% 17,75% 28,38% 7,84% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,99% 3,85% 3,32% 4,57% -0,78% 11,48% 5,25% 3,94% -6,59% 17,88%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,31% 0,92% 0,85% 1,29% -0,23% 2,84% 1,39% 1,34% -2,50% 6,16%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 27,44% 26,65% 27,13% 30,70% 32,97% 29,00% 26,17% 26,28% 31,27% 47,65%
Rörelsekapital/omsättning 5,58% 9,93% 10,44% 13,04% 12,77% 11,74% 11,61% 14,72% 12,60% 9,54%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 7,07% 6,10% 5,39% 5,33% 4,69% 9,94% 5,37% 4,61% 4,71% 18,41%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 55,07% 74,95% 66,41% 68,30% 61,57% 68,33% 49,76% 39,69% 28,69% 38,68%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...