Visa allt om Computence Consulting AB
Visa allt om Computence Consulting AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 9 666 10 655 10 414 11 942 16 006 18 124 15 263 12 768 13 703 10 173
Övrig omsättning 6 - - - - - - - 121 158
Rörelseresultat (EBIT) 2 197 2 230 1 674 1 434 4 459 5 455 4 400 3 746 4 778 3 563
Resultat efter finansnetto 2 195 2 228 1 678 1 452 4 504 5 492 4 405 3 761 4 857 3 597
Årets resultat 1 705 1 726 1 568 416 1 344 1 546 1 215 1 357 1 346 101
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 191 191 191 191 193 266 340 314 373 99
Omsättningstillgångar 4 124 4 627 4 067 4 356 6 340 8 175 6 942 6 101 5 921 5 225
Tillgångar 4 314 4 818 4 257 4 547 6 533 8 441 7 282 6 414 6 293 5 324
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 048 2 173 1 872 1 068 2 004 2 146 1 770 1 639 1 796 450
Obeskattade reserver 600 600 600 950 950 350 350 350 350 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 667 2 046 1 786 2 529 3 580 5 945 5 162 4 426 4 148 4 874
Skulder och eget kapital 4 314 4 818 4 257 4 547 6 533 8 441 7 282 6 414 6 293 5 324
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 2 278 2 470 2 457 2 166 1 327 1 746 1 527
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 2 755 2 735 1 266 1 645 2 233 1 769 1 325 840 396
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 1 471 1 601 2 013 1 944 2 476 2 171 1 526 1 622 1 313
Utdelning till aktieägare 1 250 1 425 1 425 416 1 352 1 486 1 170 1 184 1 334 0
Omsättning 9 672 10 655 10 414 11 942 16 006 18 124 15 263 12 768 13 824 10 331
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 6 6 7 8 9 8 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 933 1 776 1 736 1 706 2 001 2 014 1 908 2 128 2 284 1 696
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 782 732 745 821 766 811 803 725 740 602
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 197 2 230 1 674 1 437 4 531 5 529 4 474 3 820 4 849 3 577
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -9,28% 2,31% -12,80% -25,39% -11,69% 18,74% 19,54% -6,82% 34,70% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 50,93% 46,28% 39,42% 31,93% 68,94% 65,08% 60,51% 58,64% 77,18% 67,56%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 22,73% 20,93% 16,11% 12,16% 28,14% 30,31% 28,87% 29,46% 35,44% 35,36%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 25,42% 24,22% 21,90% 15,30% 17,24% 12,30% 11,66% 13,12% 12,94% 3,45%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 58,32% 54,82% 54,97% 39,78% 41,39% 28,48% 27,85% 29,58% 32,54% 8,45%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 247,39% 226,15% 227,72% 172,24% 177,09% 137,51% 134,48% 137,84% 142,74% 107,20%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...