Visa allt om Klockrent i Örebro AB
Visa allt om Klockrent i Örebro AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 6 979 6 145 5 446 4 459 3 641 3 195 2 550 2 100 1 584 2 011
Övrig omsättning 30 17 - 8 5 - - 53 903 21
Rörelseresultat (EBIT) 1 298 1 297 1 134 862 566 528 104 -223 360 -131
Resultat efter finansnetto 1 295 1 278 1 114 850 536 504 75 -274 312 -174
Årets resultat 882 759 649 468 299 471 73 -274 312 -174
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 374 523 645 119 143 140 181 230 160 170
Omsättningstillgångar 4 465 3 690 2 719 2 133 1 419 1 317 733 590 1 109 541
Tillgångar 4 838 4 212 3 365 2 252 1 562 1 457 914 820 1 269 711
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 919 1 537 1 077 728 560 261 -211 -284 -10 -322
Obeskattade reserver 1 083 923 623 343 130 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 500 900 900 400 428 700 700 790 700 700
Kortfristiga skulder 1 336 853 764 781 444 496 424 314 579 333
Skulder och eget kapital 4 838 4 212 3 365 2 252 1 562 1 457 914 820 1 269 711
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 336 300 284 283 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 1 013 758 608 221 183 166 75 449 486 458
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 491 227 192 174 159 130 112 131 148 124
Utdelning till aktieägare 500 500 300 300 0 0 0 0 0 0
Omsättning 7 009 6 162 5 446 4 467 3 646 3 195 2 550 2 153 2 487 2 032
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 745 2 048 1 815 1 486 1 821 1 598 1 275 1 050 792 1 006
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 367 333 269 247 324 293 241 293 320 295
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 447 1 448 1 208 886 588 569 153 -105 506 5
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 13,57% 12,84% 22,14% 22,47% 13,96% 25,29% 21,43% 32,58% -21,23% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 26,83% 30,82% 33,76% 38,81% 36,30% 36,38% 11,38% -26,83% 28,37% -18,28%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 18,60% 21,12% 20,86% 19,60% 15,57% 16,59% 4,08% -10,48% 22,73% -6,46%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 53,00% 52,82% 49,21% 49,70% 51,30% 51,58% 44,51% 48,95% 41,60% 51,02%
Rörelsekapital/omsättning 44,83% 46,17% 35,90% 30,32% 26,78% 25,70% 12,12% 13,14% 33,46% 10,34%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 57,13% 53,58% 46,45% 43,55% 41,99% 17,91% -23,09% -34,63% -0,79% -45,29%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 282,41% 354,98% 271,07% 190,27% 207,43% 164,11% 82,08% 33,44% 116,41% 44,14%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...