Visa allt om DN Bilradio AB
Visa allt om DN Bilradio AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 460 3 042 2 963 3 140 2 351 2 123 1 571 2 028 2 533 2 336
Övrig omsättning - 38 5 1 11 57 9 - 1 16
Rörelseresultat (EBIT) 99 308 172 294 92 18 -2 37 -61 -90
Resultat efter finansnetto 97 308 158 268 60 -15 -36 3 -101 -120
Årets resultat 56 179 88 207 60 -15 -36 3 -92 -70
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 59 52 47 18 17 34 41 41 50 27
Omsättningstillgångar 1 139 1 070 987 899 778 800 822 777 988 936
Tillgångar 1 198 1 122 1 034 918 794 834 863 817 1 038 963
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 686 630 451 363 156 96 111 147 144 236
Obeskattade reserver 179 154 78 34 0 0 0 0 0 9
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 68 136 196 263 174 141 0
Kortfristiga skulder 333 338 506 453 503 543 489 496 752 718
Skulder och eget kapital 1 198 1 122 1 034 918 794 834 863 817 1 038 963
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 200 84 180 222 222
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 517 578 608 356 394 95 0 0 0 99
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 213 183 177 120 90 108 38 90 111 120
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 460 3 080 2 968 3 141 2 362 2 180 1 580 2 028 2 534 2 352
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 730 1 521 1 482 1 570 1 176 1 062 1 571 2 028 2 533 2 336
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 368 305 275 233 195 159 124 271 335 351
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 104 316 180 303 109 31 15 56 -45 -79
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 13,74% 2,67% -5,64% 33,56% 10,74% 35,14% -22,53% -19,94% 8,43% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,26% 27,63% 16,63% 32,03% 11,59% 2,16% -0,23% 4,53% -5,88% -9,35%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,86% 10,19% 5,80% 9,36% 3,91% 0,85% -0,13% 1,82% -2,41% -3,85%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 46,59% 49,67% 45,46% 38,82% 35,73% 29,72% 26,80% 31,46% 24,56% 28,42%
Rörelsekapital/omsättning 23,29% 24,06% 16,23% 14,20% 11,70% 12,11% 21,20% 13,86% 9,32% 9,33%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 68,92% 66,86% 49,50% 42,27% 19,65% 11,51% 12,86% 17,99% 13,87% 25,18%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 166,07% 166,86% 74,51% 76,16% 19,88% 21,18% 23,93% 26,01% 23,27% 14,90%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...