Visa allt om Bilbolaget Autoservice Karlsson & Fingal AB
Visa allt om Bilbolaget Autoservice Karlsson & Fingal AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 5 025 4 438 4 480 4 601 4 786 4 945 4 646 4 392 3 965 3 629
Övrig omsättning 51 48 8 28 18 1 124 - - 25
Rörelseresultat (EBIT) 169 82 22 80 158 255 144 94 74 -104
Resultat efter finansnetto 119 11 -67 -7 55 174 51 9 14 -154
Årets resultat 83 11 -67 -14 49 106 16 4 -30 -151
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 2 9 17 29 44 86 122 134 135
Omsättningstillgångar 1 124 1 317 1 329 1 380 1 710 1 409 1 218 1 182 1 052 965
Tillgångar 1 124 1 320 1 338 1 397 1 739 1 454 1 305 1 303 1 186 1 100
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 184 101 90 157 171 122 16 1 -3 27
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 86 0 55 115 271 512 420 438 440 404
Kortfristiga skulder 855 1 219 1 193 1 125 1 297 821 869 865 749 670
Skulder och eget kapital 1 124 1 320 1 338 1 397 1 739 1 454 1 305 1 303 1 186 1 100
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 244 236 239 206 220 205
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 1 199 1 102 1 079 1 073 810 719 739 669 510 442
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 449 368 375 387 366 330 352 341 276 218
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 122 0 0 0
Omsättning 5 076 4 486 4 488 4 629 4 804 4 946 4 770 4 392 3 965 3 654
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 256 1 110 1 120 1 150 1 197 1 236 1 162 1 098 1 322 1 210
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 424 378 375 369 363 331 340 315 347 302
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 171 88 30 92 173 297 180 130 106 -75
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 13,23% -0,94% -2,63% -3,87% -3,22% 6,44% 5,78% 10,77% 9,26% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,30% 6,59% 1,87% 6,08% 9,32% 17,61% 11,03% 7,21% 6,24% -9,36%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,42% 1,96% 0,56% 1,85% 3,38% 5,18% 3,10% 2,14% 1,87% -2,84%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 52,78% 53,83% 52,77% 50,14% 53,26% 49,85% 47,46% 47,13% 48,63% 38,69%
Rörelsekapital/omsättning 5,35% 2,21% 3,04% 5,54% 8,63% 11,89% 7,51% 7,22% 7,64% 8,13%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 16,37% 7,65% 6,73% 11,24% 9,83% 8,39% 1,23% 0,08% -0,25% 2,45%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 59,65% 46,43% 41,41% 45,96% 57,36% 76,13% 51,67% 79,19% 56,34% 43,13%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...