Visa allt om Peter Carlström Advokatbyrå AB
Visa allt om Peter Carlström Advokatbyrå AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 900 3 637 4 540 3 064 3 474 2 644 2 886 2 684 2 368 2 978
Övrig omsättning - - 3 12 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -182 440 1 246 547 993 384 826 -236 -30 649
Resultat efter finansnetto -183 440 1 246 547 993 378 803 -226 -40 634
Årets resultat -78 871 702 252 538 277 633 -204 134 333
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 204 262 366 289 37 6 11 23 33 59
Omsättningstillgångar 712 1 509 1 544 1 081 1 293 811 1 440 611 1 032 2 565
Tillgångar 917 1 772 1 910 1 371 1 330 817 1 451 635 1 065 2 624
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 604 1 182 902 450 698 410 733 100 334 480
Obeskattade reserver 0 105 776 443 254 0 3 3 25 265
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 282 312 174 376
Kortfristiga skulder 313 485 232 478 379 407 432 219 531 1 502
Skulder och eget kapital 917 1 772 1 910 1 371 1 330 817 1 451 635 1 065 2 624
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 626 818 1 110 1 066 935
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 149 1 253 1 052 968 970 175 165 168 161 158
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 645 680 634 618 624 572 590 697 688 403
Utdelning till aktieägare 500 500 500 250 500 250 500 0 130 280
Omsättning 2 900 3 637 4 543 3 076 3 474 2 644 2 886 2 684 2 368 2 978
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 900 3 637 4 540 1 532 1 737 1 322 1 443 1 342 1 184 1 489
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 791 1 907 1 676 801 776 680 775 1 001 948 758
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -124 498 1 283 565 1 003 389 839 -214 -3 677
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -20,26% -19,89% 48,17% -11,80% 31,39% -8,39% 7,53% 13,34% -20,48% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -19,85% 24,83% 65,39% 39,90% 74,66% 47,61% 56,93% -32,44% -2,16% 24,73%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -6,28% 12,10% 27,51% 17,85% 28,58% 14,71% 28,62% -7,68% -0,97% 21,79%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 13,76% 28,16% 28,90% 19,68% 26,31% 15,28% 34,93% 14,61% 21,16% 35,70%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 65,87% 71,33% 78,92% 56,64% 66,56% 50,18% 50,67% 16,09% 33,05% 25,56%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 212,78% 301,65% 626,29% 200,63% 309,23% 162,41% 267,59% 228,77% 148,59% 158,79%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...