Visa allt om Kalmar Färghus Aktiebolag
Visa allt om Kalmar Färghus Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 13 163 11 802 11 295 11 639 11 427 10 984 10 252 10 321 10 680 9 626
Övrig omsättning - - - 1 22 19 55 - 1 -
Rörelseresultat (EBIT) 467 -99 -53 98 356 38 94 -110 330 100
Resultat efter finansnetto 416 -169 -2 55 333 1 104 30 -220 234 26
Årets resultat 219 -59 7 22 172 1 099 0 -57 146 29
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 641 556 523 374 380 389 269 307 321 323
Omsättningstillgångar 4 347 4 152 4 391 4 286 4 035 3 854 3 289 3 634 3 573 2 882
Tillgångar 4 987 4 707 4 914 4 659 4 415 4 243 3 558 3 941 3 894 3 206
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 511 1 292 1 351 1 393 1 522 1 475 385 385 443 297
Obeskattade reserver 123 0 100 123 109 21 18 0 164 119
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 778 1 557 2 060 1 342 1 220 1 429 1 680 1 580 1 218 1 283
Kortfristiga skulder 1 576 1 859 1 403 1 801 1 566 1 319 1 475 1 976 2 071 1 507
Skulder och eget kapital 4 987 4 707 4 914 4 659 4 415 4 243 3 558 3 941 3 894 3 206
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 242 234 234 234 234
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 501 1 422 1 328 1 529 1 230 984 930 976 922 773
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 606 549 580 580 473 489 496 518 503 391
Utdelning till aktieägare 50 0 0 50 150 0 0 0 0 0
Omsättning 13 163 11 802 11 295 11 640 11 449 11 003 10 307 10 321 10 681 9 626
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 194 2 360 2 259 2 328 2 285 2 197 2 050 2 064 2 136 1 925
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 361 407 388 440 359 353 337 354 340 285
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 494 -77 -35 124 388 78 132 -70 371 143
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,53% 4,49% -2,96% 1,86% 4,03% 7,14% -0,67% -3,36% 10,95% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,09% -1,30% 1,97% 2,92% 9,20% 28,16% 4,61% -0,63% 10,17% 4,09%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,82% -0,52% 0,86% 1,17% 3,55% 10,88% 1,60% -0,24% 3,71% 1,36%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 38,46% 35,32% 36,80% 37,28% 35,42% 33,00% 34,73% 34,03% 33,54% 31,22%
Rörelsekapital/omsättning 21,05% 19,43% 26,45% 21,35% 21,61% 23,08% 17,69% 16,06% 14,06% 14,28%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 32,22% 27,45% 29,08% 31,84% 36,29% 35,13% 11,19% 9,77% 14,41% 11,94%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 98,73% 74,34% 109,76% 77,29% 86,40% 101,36% 73,49% 73,03% 78,32% 69,67%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...