Visa allt om Husportalen AB
Visa allt om Husportalen AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 204 301 531 492 6 196 2 015 5 832 3 618 4 714 2 648
Övrig omsättning - 463 - - - - 24 331 31 -
Rörelseresultat (EBIT) 55 418 -18 -168 -298 373 49 -227 94 124
Resultat efter finansnetto 55 374 -87 -247 -341 340 -17 -320 25 74
Årets resultat 55 374 -87 -247 -341 338 -17 -320 18 54
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 901 925 950 974 1 003 1 037 1 071 1 118
Omsättningstillgångar 180 211 302 288 1 109 1 851 1 509 1 008 1 014 2 461
Tillgångar 180 211 1 203 1 214 2 059 2 825 2 512 2 045 2 085 3 579
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 167 162 -212 -125 121 422 84 101 101 82
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 765 825 930 990 1 035 1 035 1 035 1 005
Kortfristiga skulder 13 49 650 513 1 007 1 413 1 393 908 949 2 491
Skulder och eget kapital 180 211 1 203 1 214 2 059 2 825 2 512 2 045 2 085 3 579
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - - 327 208 316 535 433 460
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 0 6 76 178 35 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 29 31 46 93 172 118 135 226 190 182
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 204 764 531 492 6 196 2 015 5 856 3 949 4 745 2 648
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 204 301 531 492 6 196 2 015 5 832 1 809 2 357 1 324
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 56 43 153 264 518 365 495 1 934 331 339
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 55 432 6 -144 -274 402 82 -193 142 173
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -32,23% -43,31% 7,93% -92,06% 207,49% -65,45% 61,19% -23,25% 78,02% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 30,56% 198,10% -1,50% -13,84% -14,47% 13,20% 1,95% -11,10% 4,51% 3,49%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 26,96% 138,87% -3,39% -34,15% -4,81% 18,51% 0,84% -6,27% 1,99% 4,72%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 87,25% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 81,86% 53,82% -65,54% -45,73% 1,65% 21,74% 1,99% 2,76% 1,38% -1,13%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 92,78% 76,78% -17,62% -10,30% 5,88% 14,94% 3,34% 4,94% 4,84% 2,29%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 384,62% 430,61% 44,92% 54,19% 109,14% 94,62% 107,61% 109,91% 65,44% 36,09%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...