Visa allt om Hambergs Mobildata Aktiebolag
Visa allt om Hambergs Mobildata Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 830 3 952 5 622 3 689 3 677 6 143 6 875 11 484 15 764 18 717
Övrig omsättning - 15 - - 10 - 8 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 4 37 31 29 74 120 -258 87 51 183
Resultat efter finansnetto 12 8 25 11 64 82 -269 68 61 204
Årets resultat 6 3 12 10 64 82 -177 31 27 105
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9
Omsättningstillgångar 2 078 2 847 412 551 633 1 256 1 382 1 384 2 707 3 768
Tillgångar 2 078 2 847 412 551 633 1 256 1 382 1 384 2 710 3 777
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 264 258 254 242 232 168 87 264 432 424
Obeskattade reserver 14 11 8 0 0 0 0 92 72 53
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 169 12 7 101 310 0 360 487 254
Kortfristiga skulder 1 800 2 410 137 302 300 777 1 295 668 1 719 3 046
Skulder och eget kapital 2 078 2 847 412 551 633 1 256 1 382 1 384 2 710 3 777
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 190 154 576 202 287 442 677 572 650 650
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 0 89 238 232 222 209
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 79 66 196 80 40 262 388 355 356 333
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 200 19
Omsättning 3 830 3 967 5 622 3 689 3 687 6 143 6 883 11 484 15 764 18 717
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 915 1 976 2 811 1 845 1 839 3 072 2 292 3 828 5 255 4 679
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 137 112 391 147 222 401 436 388 413 318
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 37 31 29 74 120 -258 90 53 194
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,09% -29,70% 52,40% 0,33% -40,14% -10,65% -40,13% -27,15% -15,78% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,82% 1,33% 7,52% 5,63% 11,85% 9,71% -18,38% 7,15% 2,84% 5,93%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,44% 0,96% 0,55% 0,84% 2,04% 1,99% -3,69% 0,86% 0,49% 1,20%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 15,95% 14,14% 19,99% 17,38% 25,95% 23,03% 25,60% 20,81% 17,06% 15,66%
Rörelsekapital/omsättning 7,26% 11,06% 4,89% 6,75% 9,06% 7,80% 1,27% 6,23% 6,27% 3,86%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 13,23% 9,36% 63,17% 43,92% 36,65% 13,38% 6,30% 23,86% 17,85% 12,24%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 112,06% 115,27% 216,06% 146,03% 145,33% 139,12% 92,74% 173,65% 144,97% 116,25%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...