Visa allt om Moda di Sport AB
Visa allt om Moda di Sport AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 81 56 474 0 0 0 2 388 6 594 8 744 9 295
Övrig omsättning 250 580 - - - - 211 30 1 863 -
Rörelseresultat (EBIT) 304 274 39 0 -14 -98 -255 -649 1 752 -304
Resultat efter finansnetto 305 274 37 -60 -14 -98 -314 -782 1 566 -499
Årets resultat 305 274 37 -60 -14 -98 -314 -782 1 530 -499
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 150 183 269
Omsättningstillgångar 58 293 122 0 0 10 107 1 715 4 384 2 701
Tillgångar 58 293 122 0 0 10 107 1 865 4 568 2 970
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -649 -954 -1 228 -1 266 -1 207 -1 192 -1 095 -780 1 -1 528
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 694 1 188 1 251 1 051 1 191 1 184 1 170 1 156 2 233 1 787
Kortfristiga skulder 14 59 99 215 15 18 33 1 489 2 333 2 712
Skulder och eget kapital 58 293 122 0 0 10 107 1 865 4 568 2 970
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12 2011-12 2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 80 190 145 300
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 165 0 0 0 278 602 856 827
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 57 0 0 0 150 281 332 385
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 331 636 474 0 0 0 2 599 6 624 10 607 9 295
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 1 1 0 0 0 4 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 56 474 - - - 597 1 319 1 749 1 859
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 223 - - - 130 222 271 307
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 304 274 39 0 -14 -98 -255 -594 1 838 -100
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 44,64% -88,19% - - - -100,00% -63,79% -24,59% -5,93% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 524,14% 93,52% 31,97% - - - -236,45% -34,80% 38,35% -10,24%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 375,31% 489,29% 8,23% - - - -10,59% -9,84% 20,04% -3,27%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% - - - 26,68% 39,78% 40,39% 39,38%
Rörelsekapital/omsättning 54,32% 417,86% 4,85% - - - 3,10% 3,43% 23,46% -0,12%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -1 118,97% -325,60% -1 006,56% - - -11 920,00% -1 023,36% -41,82% 0,02% -51,45%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 414,29% 496,61% 123,23% 0,00% 0,00% 55,56% 324,24% 31,90% 103,51% 16,81%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...