Visa allt om MUNISAK AB
Visa allt om MUNISAK AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 442 2 062 4 246 3 859 4 498 3 206 4 188 5 281 4 827 3 514
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 352 87 316 427 480 640 746 1 022 881 314
Resultat efter finansnetto 353 76 307 427 480 628 734 1 015 877 299
Årets resultat -197 4 7 -25 41 23 -68 -11 28 -6
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 470 515 515 220 225 315 380 185 265 193
Omsättningstillgångar 187 132 599 670 742 500 454 629 732 701
Tillgångar 657 647 1 114 890 967 815 834 814 998 894
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 117 113 109 102 127 85 62 131 141 113
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 20 15 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 540 214 250 0 0 290 320 100 50 200
Kortfristiga skulder 0 319 755 788 840 439 452 564 791 580
Skulder och eget kapital 657 647 1 114 890 967 815 834 814 998 894
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 225 275 180 352 0 0 0 0 62
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 717 1 170 1 116 1 332 1 171 1 534 1 852 1 478 1 223
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 311 457 469 460 315 375 519 425 385
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 442 2 062 4 246 3 859 4 498 3 206 4 188 5 281 4 827 3 514
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 3 4 4 5 5 7 8 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 687 1 062 965 900 641 598 660 690 502
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 418 515 469 452 298 293 299 295 243
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 352 87 316 427 480 640 746 1 024 887 320
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -78,56% -51,44% 10,03% -14,21% 40,30% -23,45% -20,70% 9,41% 37,36% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 53,58% 13,45% 28,37% 47,98% 49,64% 80,12% 89,45% 125,68% 88,38% 35,12%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 79,64% 4,22% 7,44% 11,07% 10,67% 20,37% 17,81% 19,37% 18,27% 8,94%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 94,28% 93,69% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 65,15% 63,52%
Rörelsekapital/omsättning 42,31% -9,07% -3,67% -3,06% -2,18% 1,90% 0,05% 1,23% -1,22% 3,44%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 17,81% 17,47% 9,78% 11,46% 13,13% 10,43% 7,43% 17,86% 15,21% 12,64%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. - 41,38% 79,34% 85,03% 88,33% 113,90% 100,44% 111,52% 92,54% 120,86%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...