Visa allt om Ysane Entreprenad AB
Visa allt om Ysane Entreprenad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 083 1 106 1 198 1 312 1 456 1 501 1 586 1 635 1 635 1 502
Övrig omsättning - 9 - 472 389 401 358 371 1 099 453
Rörelseresultat (EBIT) -109 -167 -171 324 143 -355 -344 -64 223 -372
Resultat efter finansnetto -129 -101 -187 298 31 -455 -422 -149 159 -418
Årets resultat -129 -101 -187 298 31 -455 -422 -149 159 -343
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 149 155 166 184 299 711 892 1 085 1 281 1 472
Omsättningstillgångar 331 286 372 564 534 635 463 805 677 766
Tillgångar 480 440 538 748 833 1 347 1 355 1 890 1 958 2 238
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -854 -725 -624 -437 -735 -766 -311 111 259 101
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 725 813 921 977 1 286 1 458 1 372 1 320 1 141 1 493
Kortfristiga skulder 608 352 241 208 282 654 294 460 557 643
Skulder och eget kapital 480 440 538 748 833 1 347 1 355 1 890 1 958 2 238
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 622 526 514 509 592 598
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 700 708 771 761 7 0 0 0 4 4
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 270 261 278 287 293 225 223 222 245 224
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 083 1 115 1 198 1 784 1 845 1 902 1 944 2 006 2 734 1 955
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 542 553 399 437 485 500 529 545 545 501
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 489 491 350 350 337 250 263 250 301 277
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -96 -150 -149 347 274 -168 -108 181 494 -137
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,08% -7,68% -8,69% -9,89% -3,00% -5,36% -3,00% 0,00% 8,85% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -21,04% -17,27% -31,04% 44,25% 18,25% -25,98% -25,02% -3,07% 11,44% -16,58%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -9,33% -6,87% -13,94% 25,23% 10,44% -23,32% -21,37% -3,55% 13,70% -24,70%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 98,71% 98,19% 99,08% 99,24% 95,60% 69,89% 73,01% 65,32% 67,34% 73,24%
Rörelsekapital/omsättning -25,58% -5,97% 10,93% 27,13% 17,31% -1,27% 10,66% 21,10% 7,34% 8,19%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -177,92% -164,77% -115,99% -58,42% -88,24% -56,87% -22,95% 5,87% 13,23% 4,51%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 51,32% 75,85% 114,11% 202,88% 125,53% 66,21% 78,57% 91,09% 76,30% 84,29%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...