Visa allt om Hörby Sotnings AB
Visa allt om Hörby Sotnings AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 405 1 477 1 725 1 634 1 705 1 495 1 708 1 492 1 730 1 127
Övrig omsättning - 24 143 127 147 151 71 126 141 142
Rörelseresultat (EBIT) 73 -81 -25 -39 218 73 24 7 29 23
Resultat efter finansnetto 55 -95 -33 -46 222 79 27 11 30 24
Årets resultat 55 -95 -33 -37 153 66 22 12 18 4
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 585 374 57 76 39 22 42 66 84 78
Omsättningstillgångar 196 402 482 631 621 872 785 740 750 583
Tillgångar 781 776 539 707 661 894 828 807 834 661
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 193 138 233 266 303 298 231 210 198 280
Obeskattade reserver 0 0 0 0 8 0 12 17 23 17
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 298 260 0 153 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 291 379 306 288 349 596 584 581 614 364
Skulder och eget kapital 781 776 539 707 661 894 828 807 834 661
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 487 368 200 216 204 210 153
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 505 642 731 244 243 579 684 617 694 407
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 244 312 356 323 267 373 427 383 421 271
Utdelning till aktieägare 50 0 0 0 0 148 0 0 0 100
Omsättning 1 405 1 501 1 868 1 761 1 852 1 646 1 779 1 618 1 871 1 269
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 0 3 3 3 3 4 4 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 703 - 575 545 568 498 427 373 433 376
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 390 - 384 359 303 386 333 303 332 279
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 98 -61 -6 -19 233 86 48 37 55 49
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,87% -14,38% 5,57% -4,16% 14,05% -12,47% 14,48% -13,76% 53,50% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,35% -10,44% -4,64% -5,52% 34,04% 8,84% 3,26% 1,36% 3,72% 3,63%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,20% -5,48% -1,45% -2,39% 13,20% 5,28% 1,58% 0,74% 1,79% 2,13%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 95,16% 97,63% 96,58% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -6,76% 1,56% 10,20% 20,99% 15,95% 18,46% 11,77% 10,66% 7,86% 19,43%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 24,71% 17,78% 43,23% 37,62% 46,73% 33,33% 28,97% 27,54% 25,73% 44,21%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 67,35% 106,07% 157,52% 219,10% 177,94% 146,31% 132,02% 125,47% 120,68% 157,69%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...