Visa allt om Elektro Dopp Lack AB
Visa allt om Elektro Dopp Lack AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 8 665 9 382 7 853 7 852 7 953 6 602 4 537 8 962 12 168 10 826
Övrig omsättning 961 771 459 536 471 248 20 432 157 91
Rörelseresultat (EBIT) 682 1 971 875 1 284 1 120 626 -1 665 -154 1 594 1 627
Resultat efter finansnetto 674 1 965 869 1 279 1 115 618 -1 662 -148 1 627 1 635
Årets resultat 810 1 656 505 732 1 115 618 -1 662 -148 1 167 1 176
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 127 114 83 125 210 274 372 1 250 893 739
Omsättningstillgångar 2 807 3 823 3 396 3 471 2 327 2 083 1 191 2 392 4 296 4 587
Tillgångar 2 934 3 937 3 479 3 596 2 537 2 356 1 563 3 642 5 189 5 326
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 994 2 184 1 728 2 224 1 492 1 378 760 2 422 3 732 3 406
Obeskattade reserver 0 365 525 306 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 940 1 388 1 226 1 066 1 045 979 804 1 220 1 456 1 921
Skulder och eget kapital 2 934 3 937 3 479 3 596 2 537 2 356 1 563 3 642 5 189 5 326
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 2 300 2 651 816 816 896 932 918
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 3 532 3 347 2 709 0 0 1 252 985 2 305 2 726 2 084
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 1 445 1 143 933 845 876 757 776 1 336 1 487 1 529
Utdelning till aktieägare 800 2 000 1 200 1 001 0 0 0 0 1 163 840
Omsättning 9 626 10 153 8 312 8 388 8 424 6 850 4 557 9 394 12 325 10 917
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 12 6 6 6 9 7 5 12 13 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 722 1 564 1 309 1 309 884 943 907 747 936 1 083
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 413 750 647 568 434 454 585 420 435 468
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 725 2 009 944 1 399 1 246 757 -1 528 -43 1 687 1 880
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -7,64% 19,47% 0,01% -1,27% 20,46% 45,51% -49,38% -26,35% 12,40% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 23,24% 50,06% 25,15% 35,71% 44,19% 26,57% -105,95% -3,73% 31,45% 30,77%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,87% 21,01% 11,14% 16,35% 14,10% 9,48% -36,50% -1,52% 13,41% 15,14%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 96,02% 97,73% 95,72% 97,30% 96,87% 96,08% 94,49% 99,70% 97,99% 98,34%
Rörelsekapital/omsättning 10,01% 25,95% 27,63% 30,63% 16,12% 16,72% 8,53% 13,08% 23,34% 24,63%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 33,88% 62,71% 61,44% 68,12% 58,81% 58,49% 48,62% 66,50% 71,92% 63,95%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 134,64% 263,69% 266,80% 315,95% 210,33% 201,74% 135,82% 180,82% 284,00% 233,42%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...