Visa allt om AVID Nordic AB
Visa allt om AVID Nordic AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 * 2010-12 * 2009-12 * 2008-12 * 2007-12 * 2006-12 *
Nettoomsättning 34 507 35 872 36 340 38 336 4 030 4 872 4 732 5 901 124 6 921 56 077
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 332 1 447 1 196 1 064 386 404 566 482 138 845 6 143
Resultat efter finansnetto 1 029 1 061 1 090 22 785 384 417 575 498 599 862 6 215
Årets resultat 799 451 744 22 511 318 325 348 416 455 655 4 661
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 * 2010-12 * 2009-12 * 2008-12 * 2007-12 * 2006-12 *
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 202 197 204 335 201 240 268 289 443 343 3 442
Omsättningstillgångar 74 003 74 834 70 306 71 994 5 958 5 612 5 215 4 787 472 4 188 27 609
Tillgångar 74 196 75 031 70 518 72 321 6 159 5 852 5 483 5 076 915 4 531 31 060
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 68 508 68 682 64 769 61 790 4 589 4 259 3 827 3 519 656 3 128 22 812
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 688 6 359 5 750 10 530 1 570 1 593 1 656 1 557 260 1 404 8 248
Skulder och eget kapital 74 196 75 031 70 518 72 321 6 159 5 852 5 483 5 076 915 4 531 31 060
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12 *
2010-12 *
2009-12 *
2008-12 *
2007-12 *
2006-12 *
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 53 342 53 939
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 - 20 090 20 370
Löner till övriga anställda 18 002 17 743 18 214 14 349 1 792 2 026 1 920 2 703 834 2 704 24 095
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 0 0 - - - - - -
Sociala kostnader 6 047 5 786 5 386 4 900 574 614 411 621 610 622 5 691
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 34 507 35 872 36 340 38 336 4 030 4 872 4 732 5 901 124 6 921 56 077
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 21 22 22 22 20 23 26 34 35 307
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 643 1 631 1 652 1 743 202 212 182 173 562 198 183
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 158 1 104 1 120 1 141 122 138 106 101 327 111 100
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 442 1 550 1 293 1 158 443 482 644 567 269 947 7 181
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,81% -1,29% -5,21% 851,27% -17,28% 2,96% -99,92% 85 164,04% -87,66% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,83% 1,95% 1,80% 31,58% 6,32% 7,18% 10,60% 9,93% 19,05% 20,04%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,94% 4,09% 3,49% 59,57% 9,65% 8,62% 12,28% 8,55% 12,47% 11,10%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 197,97% 190,89% 177,64% 160,33% 108,88% 82,49% 75,21% 54,74% 40,23% 34,53%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 92,33% 91,54% 91,85% 85,44% 74,51% 72,78% 69,80% 69,33% 69,04% 73,44%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 301,04% 1 176,82% 1 222,71% 683,70% 379,49% 352,29% 314,92% 307,43% 298,29% 334,74%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 11 månader och har därför blivit justerat uppåt.

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2011-12: Balansräkning redovisad i euro
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2010-12: Balansräkning redovisad i euro
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2009-12: Balansräkning redovisad i euro
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2008-12: Balansräkning redovisad i euro
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2007-12: Balansräkning redovisad i euro
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2006-12: Balansräkning redovisad i euro
mer information

* Bolaget redovisar bokslutstalen i tusen euro.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...