Visa allt om Tidaholms Stormarknad AB
Visa allt om Tidaholms Stormarknad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 7 114 159 106 201 99 898
Övrig omsättning - 167 - 126 - - 22 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -26 141 -24 101 -27 -25 -31 3 120 2 800 2 117
Resultat efter finansnetto -26 141 -20 114 -3 -16 12 3 178 2 717 1 934
Årets resultat -26 113 0 73 -3 -16 1 664 1 936 1 866 169
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 19 19 19 19 19 19 19 2 073 3 033 3 983
Omsättningstillgångar 109 255 354 792 1 378 2 081 2 803 10 879 11 543 9 238
Tillgångar 128 274 373 811 1 397 2 100 2 822 12 952 14 576 13 221
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 97 243 370 770 1 397 2 101 2 817 2 321 1 998 289
Obeskattade reserver 0 0 3 23 0 0 0 2 260 1 790 1 680
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 400 2 114 3 029
Kortfristiga skulder 32 32 0 19 0 0 5 7 971 8 674 8 224
Skulder och eget kapital 128 274 373 811 1 397 2 100 2 822 12 952 14 576 13 221
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12 2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 535 629 420
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - 0 - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 6 605 6 262 6 077
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - 0 - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 1 0 2 628 2 565 2 362
Utdelning till aktieägare 0 120 240 400 700 700 700 1 168 1 613 157
Omsättning 0 167 0 126 0 0 29 114 159 106 201 99 898
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 - 0 0 0 0 28 29 32
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - 4 077 3 662 3 122
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - 349 326 277
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -26 141 -24 101 -27 -25 -31 4 284 3 977 3 243
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - - - -100,00% -99,99% 7,49% 6,31% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - - - 0,46% 25,36% 19,96% 16,22%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - - - 185,71% 2,88% 2,74% 2,15%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - - - -85,71% 14,84% 14,98% 14,60%
Rörelsekapital/omsättning - - - - - - 39 971,43% 2,55% 2,70% 1,02%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 75,78% 88,69% 99,82% 97,03% 100,00% 100,05% 99,82% 30,48% 22,55% 11,33%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 340,62% 796,88% - 4 168,42% - - 56 060,00% 89,06% 87,10% 60,99%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...