Visa allt om Alexander Grünfeld AB
Visa allt om Alexander Grünfeld AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 28 684 31 787 33 642 32 020 33 593 32 866 34 954 34 261 34 938 32 077
Övrig omsättning 585 205 646 1 128 466 577 543 1 217 589 379
Rörelseresultat (EBIT) 5 537 6 202 5 926 5 237 5 364 5 692 4 590 4 115 2 874 3 883
Resultat efter finansnetto 5 530 6 602 6 450 5 595 5 689 5 776 4 665 4 241 3 113 4 483
Årets resultat 4 171 5 131 9 065 3 132 3 112 4 195 4 465 2 491 2 183 3 790
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 698 268 407 546 354 393 539 104 206 388
Omsättningstillgångar 13 614 16 330 34 077 30 182 26 039 21 938 17 280 12 936 9 714 15 030
Tillgångar 14 312 16 598 34 484 30 728 26 393 22 331 17 819 13 041 9 919 15 419
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 803 7 632 11 270 22 205 19 073 15 961 11 766 7 302 4 810 7 627
Obeskattade reserver 0 0 0 5 198 3 793 2 352 2 352 3 521 3 051 3 021
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 508 8 966 23 213 3 324 3 527 4 017 3 701 2 218 2 058 4 770
Skulder och eget kapital 14 312 16 598 34 484 30 728 26 393 22 331 17 819 13 041 9 919 15 419
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 421 375 432 510 330
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 1 298 1 290 1 386 1 195 1 350 751 710 674 611 659
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 501 542 562 460 461 447 439 454 469 383
Utdelning till aktieägare 0 0 8 770 20 000 0 0 0 0 0 5 000
Omsättning 29 269 31 992 34 288 33 148 34 059 33 443 35 497 35 478 35 527 32 456
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 9 561 10 596 11 214 10 673 11 198 10 955 11 651 11 420 11 646 10 692
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 643 648 678 598 614 591 554 563 1 584 490
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 708 6 341 6 065 5 610 5 533 5 838 4 801 4 216 4 652 4 098
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -9,76% -5,51% 5,07% -4,68% 2,21% -5,97% 2,02% -1,94% 8,92% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 38,70% 41,22% 18,71% 18,21% 21,55% 25,87% 26,18% 32,52% 31,40% 29,07%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 19,31% 21,52% 19,18% 17,48% 16,93% 17,58% 13,35% 12,38% 8,92% 13,98%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 34,91% 35,57% 36,38% 34,42% 34,27% 33,87% 29,76% 26,24% 25,80% 27,67%
Rörelsekapital/omsättning 38,72% 23,17% 32,29% 83,88% 67,01% 54,53% 38,85% 31,28% 21,91% 31,99%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 82,47% 45,98% 32,68% 84,73% 82,86% 79,24% 75,76% 75,43% 70,64% 63,57%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 496,05% 167,77% 143,96% 845,07% 699,32% 510,03% 417,72% 488,37% 277,94% 270,50%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...