Visa allt om Olle P:s Åkeri AB
Visa allt om Olle P:s Åkeri AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-05 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 68 519 61 469 55 364 57 049 59 499 51 177 43 680 42 565 38 881 34 250
Övrig omsättning 644 482 244 547 553 419 613 184 96 193
Rörelseresultat (EBIT) 1 059 1 789 1 422 365 -460 1 678 1 911 2 460 1 561 2 016
Resultat efter finansnetto 778 1 429 971 -268 -1 077 1 292 1 652 1 991 1 154 1 621
Årets resultat 0 16 11 10 41 199 404 123 32 9
Balansräkningar (tkr)
2016-05 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 18 726 19 110 19 108 19 628 23 021 19 041 17 890 15 658 11 758 11 683
Omsättningstillgångar 11 910 11 006 8 588 8 753 8 125 8 252 6 663 6 087 6 599 4 950
Tillgångar 30 636 30 117 27 696 28 382 31 146 27 293 24 553 21 745 18 357 16 634
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 526 1 026 1 010 999 988 947 865 693 570 538
Obeskattade reserver 9 053 8 275 6 875 6 000 6 300 7 450 6 450 5 350 3 550 2 450
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 7 271 6 830 6 856 8 037 10 810 7 983 7 764 7 371 3 612 5 525
Kortfristiga skulder 13 786 13 986 12 955 13 346 13 047 10 913 9 474 8 331 10 625 8 121
Skulder och eget kapital 30 636 30 117 27 696 28 382 31 146 27 293 24 553 21 745 18 357 16 634
Löner & utdelning (tkr)
2016-05
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 810 907 830 735 420 456
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 15 222 14 781 14 300 14 381 13 404 12 116 10 481 9 183 9 039 8 218
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 5 357 4 894 4 534 4 652 4 907 4 575 3 660 3 525 3 319 3 109
Utdelning till aktieägare 0 500 0 0 0 0 117 232 0 0
Omsättning 69 163 61 951 55 608 57 596 60 052 51 596 44 293 42 749 38 977 34 443
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 36 39 34 34 34 29 27 25 23 23
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 903 1 576 1 628 1 678 1 750 1 765 1 618 1 703 1 690 1 489
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 598 507 550 557 567 609 556 537 555 511
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 530 5 607 5 144 4 255 3 158 4 818 4 525 4 966 3 698 3 975
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,47% 11,03% -2,95% -4,12% 16,26% 17,16% 2,62% 9,48% 13,52% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,46% 5,94% 5,14% 1,29% -1,47% 6,15% 7,78% 11,35% 8,57% 12,13%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,55% 2,91% 2,57% 0,64% -0,77% 3,28% 4,38% 5,80% 4,05% 5,89%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 46,69% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -2,74% -4,85% -7,89% -8,05% -8,27% -5,20% -6,44% -5,27% -10,35% -9,26%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 24,77% 24,84% 23,01% 19,10% 18,08% 23,59% 22,88% 20,90% 17,03% 13,84%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 86,39% 78,69% 66,29% 65,59% 62,27% 75,62% 70,33% 73,06% 62,11% 60,95%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2016 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...