Visa allt om Mix Knives AB
Visa allt om Mix Knives AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 934 1 804 2 332 2 612 3 017 3 467 1 905 2 844 3 086 2 830
Övrig omsättning 213 273 247 177 262 306 47 96 99 148
Rörelseresultat (EBIT) -129 -78 -69 25 205 188 62 164 147 170
Resultat efter finansnetto -136 -81 -81 29 190 160 49 108 98 125
Årets resultat 14 -81 -41 20 132 116 36 75 65 83
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 9 11 0 2 3
Omsättningstillgångar 1 298 712 1 037 1 157 1 175 1 324 1 274 944 975 911
Tillgångar 1 298 712 1 037 1 157 1 175 1 332 1 285 944 977 914
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 326 312 493 534 513 439 324 288 263 272
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 5 265 330 400 450 550 325 385 349
Kortfristiga skulder 973 395 279 293 262 443 412 331 329 293
Skulder och eget kapital 1 298 712 1 037 1 157 1 175 1 332 1 285 944 977 914
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - 12 0 109 98 120 133 112
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 298 487 493 462 466 430 135 232 243 290
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 89 159 133 124 152 134 63 103 109 106
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 58 0 0 50 75
Omsättning 1 147 2 077 2 579 2 789 3 279 3 773 1 952 2 940 3 185 2 978
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 934 902 1 166 1 306 1 509 1 734 953 1 422 1 543 1 415
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 390 329 337 314 319 357 152 244 258 273
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -129 -78 -69 25 214 191 63 166 149 172
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -48,23% -22,64% -10,72% -13,42% -12,98% 81,99% - -7,84% 9,05% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -9,94% -10,67% -6,36% 3,28% 17,45% 14,11% 4,82% 17,37% 15,05% 18,60%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -13,81% -4,21% -2,83% 1,45% 6,79% 5,42% 3,25% 5,77% 4,76% 6,01%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 53,64% 45,57% 48,28% 45,75% 42,03% 42,75% 37,17% 41,67% 41,93% 41,45%
Rörelsekapital/omsättning 34,80% 17,57% 32,50% 33,08% 30,26% 25,41% 45,25% 21,55% 20,93% 21,84%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 25,12% 43,82% 47,54% 46,15% 43,66% 32,96% 25,21% 30,51% 26,92% 29,76%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 30,63% 101,01% 198,21% 197,95% 170,23% 139,50% 73,30% 28,10% 32,83% 36,52%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...