Visa allt om Herden Aktiebolag
Visa allt om Herden Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 10 330 10 314 10 095 9 752 9 064 7 830 7 618 7 241 7 093 6 987
Övrig omsättning - - - - 28 2 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 680 363 519 1 394 42 115 609 298 -65 168
Resultat efter finansnetto 682 375 554 1 439 93 129 609 309 -52 174
Årets resultat 528 209 316 784 66 93 446 221 27 122
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 30 60 90 123 8 26 57 102 136
Omsättningstillgångar 6 071 6 767 6 480 5 068 3 087 2 722 2 780 2 316 1 976 1 593
Tillgångar 6 071 6 797 6 540 5 158 3 210 2 730 2 806 2 374 2 079 1 729
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 164 2 635 2 426 2 110 1 326 1 259 1 166 721 500 473
Obeskattade reserver 608 608 509 366 0 0 0 0 0 90
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 299 3 553 3 605 2 682 1 884 1 470 1 640 1 653 1 579 1 167
Skulder och eget kapital 6 071 6 797 6 540 5 158 3 210 2 730 2 806 2 374 2 079 1 729
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 406 406 406 406 410 376
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 5 002 4 606 4 827 4 713 4 002 0 3 486 3 310 3 308 3 120
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 855 1 789 1 787 1 848 1 997 5 028 1 438 1 818 1 524 1 212
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 10 330 10 314 10 095 9 752 9 092 7 832 7 618 7 241 7 093 6 987
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 14 15 17 17 16 15 15 14 14 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 738 688 594 574 567 522 508 517 507 537
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 493 433 396 382 406 374 366 397 388 375
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 710 393 549 1 427 78 128 629 354 -9 222
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,16% 2,17% 3,52% 7,59% 15,76% 2,78% 5,21% 2,09% 1,52% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,23% 5,53% 8,50% 27,90% 2,90% 4,76% 21,88% 13,06% -2,50% 10,06%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,60% 3,65% 5,51% 14,76% 1,03% 1,66% 8,06% 4,28% -0,73% 2,49%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 36,52% 31,16% 28,48% 24,47% 13,27% 15,99% 14,96% 9,16% 5,60% 6,10%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 59,93% 45,74% 43,17% 46,14% 41,31% 46,12% 41,55% 30,37% 24,05% 31,10%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 264,07% 190,46% 179,75% 188,96% 163,85% 185,17% 169,51% 140,11% 125,14% 136,50%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...