Visa allt om Lidingö Bilcenter Aktiebolag
Visa allt om Lidingö Bilcenter Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 7 067 7 375 7 270 8 055 8 042 17 434 27 297 25 719 23 444 22 399
Övrig omsättning 243 176 162 131 522 694 58 142 352 470
Rörelseresultat (EBIT) 27 -884 -712 -426 -468 -216 -293 194 685 135
Resultat efter finansnetto -16 -920 -776 -522 -540 -267 -351 132 567 39
Årets resultat -16 -920 -776 -522 -467 -37 -35 117 220 -9
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 616 1 145 1 940 2 862 2 921 3 287 1 190 1 258 1 501 1 711
Omsättningstillgångar 841 819 729 1 028 1 006 936 2 020 3 238 2 420 2 034
Tillgångar 1 457 1 964 2 668 3 890 3 927 4 223 3 211 4 496 3 921 3 745
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 110 101 116 142 114 456 607 642 525 305
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 73 303 619 663 402
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 118 1 123 1 696 1 971 2 222 154 229 435 923
Kortfristiga skulder 1 344 1 745 1 430 2 052 1 841 1 471 2 146 3 005 2 299 2 115
Skulder och eget kapital 1 457 1 964 2 668 3 890 3 927 4 223 3 211 4 496 3 921 3 745
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 438 430 414 389 176 144
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 1 879 2 009 2 220 2 224 1 632 1 148 706 623 820 764
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 705 761 865 908 902 605 434 381 377 364
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0
Omsättning 7 310 7 551 7 432 8 186 8 564 18 128 27 355 25 861 23 796 22 869
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 010 1 054 1 039 1 151 1 149 3 487 5 459 5 144 4 689 4 480
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 377 409 447 454 432 454 324 300 293 272
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 326 -194 75 479 362 693 300 798 1 266 831
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,18% 1,44% -9,75% 0,16% -53,87% -36,13% 6,14% 9,70% 4,67% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,85% -45,01% -26,69% -10,95% -11,92% -5,02% -9,12% 4,34% 17,47% 3,63%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,38% -11,99% -9,79% -5,29% -5,82% -1,22% -1,07% 0,76% 2,92% 0,61%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 64,74% 61,78% 61,64% 60,94% 54,43% 22,07% 11,28% 12,81% 15,29% 13,63%
Rörelsekapital/omsättning -7,12% -12,56% -9,64% -12,71% -10,38% -3,07% -0,46% 0,91% 0,52% -0,36%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 7,55% 5,14% 4,35% 3,65% 2,90% 12,07% 25,70% 24,19% 25,56% 15,87%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 32,66% 26,59% 23,01% 24,81% 29,11% 26,38% 33,69% 58,17% 45,50% 40,33%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...