Visa allt om Words Information Sponsorships Events Communications, TM AB
Visa allt om Words Information Sponsorships Events Communications, TM AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 5 824 5 099 2 513 110 1 638 4 058 4 569 5 228 7 422 5 298
Övrig omsättning 240 113 497 880 686 500 493 594 636 674
Rörelseresultat (EBIT) 255 262 49 28 -275 95 164 30 219 201
Resultat efter finansnetto 231 261 45 27 -277 55 166 33 229 201
Årets resultat 170 233 45 27 -277 11 113 7 159 135
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 260 35 35 42 90 100 118 99
Omsättningstillgångar 1 698 1 385 931 212 279 794 995 857 1 613 1 652
Tillgångar 1 698 1 385 1 191 247 313 836 1 085 957 1 731 1 751
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 579 408 175 131 103 380 469 356 449 490
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 120 976 1 016 116 209 456 615 601 1 282 1 261
Skulder och eget kapital 1 698 1 385 1 191 247 313 836 1 085 957 1 731 1 751
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 0 0 0 0 4
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 529 526 221 58 181 175 130 1 36 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 160 133 67 19 51 56 40 0 8 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 100 0 100 200
Omsättning 6 064 5 212 3 010 990 2 324 4 558 5 062 5 822 8 058 5 972
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 912 2 550 1 257 110 1 638 4 058 4 569 5 228 7 422 5 298
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 360 344 147 77 241 244 196 41 89 18
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 255 268 49 28 -267 103 174 48 240 215
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 14,22% 102,90% 2 184,55% -93,28% -59,64% -11,18% -12,61% -29,56% 40,09% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,02% 18,92% 4,20% 11,34% -87,86% 11,36% 15,21% 3,45% 13,63% 11,54%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,38% 5,14% 1,99% 25,45% -16,79% 2,34% 3,61% 0,63% 3,18% 3,81%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 83,64% 21,18% 28,24% 28,74% 20,56% 14,89% 21,35%
Rörelsekapital/omsättning 9,92% 8,02% -3,38% 87,27% 4,27% 8,33% 8,32% 4,90% 4,46% 7,38%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 34,10% 29,46% 14,69% 53,04% 32,91% 45,45% 43,23% 37,20% 25,94% 27,98%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 151,61% 141,91% 91,63% 182,76% 133,49% 174,12% 161,79% 142,60% 125,82% 131,01%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...