Visa allt om Stureplans tandläkarpraktik Aktiebolag
Visa allt om Stureplans tandläkarpraktik Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 * 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 786 3 021 3 236 2 370 - 3 275 3 562 3 493 2 579 3 045
Övrig omsättning - - - - - - 4 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 123 460 1 492 824 - 1 274 1 377 1 369 672 606
Resultat efter finansnetto 123 459 1 504 882 - 1 354 1 416 1 519 758 657
Årets resultat 312 496 799 579 - 907 884 806 485 381
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 * 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 045 11 608 8 917 5 816 - 211 298 247 327 727
Omsättningstillgångar 311 361 287 2 991 - 6 900 6 024 4 998 4 162 3 354
Tillgångar 13 356 11 969 9 204 8 807 - 7 111 6 322 5 245 4 490 4 081
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 094 6 781 6 440 5 791 - 5 114 4 310 3 566 3 060 2 775
Obeskattade reserver 1 430 1 710 1 898 1 682 - 1 823 1 742 1 538 1 150 1 076
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 424 3 107 588 1 153 - 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 408 371 278 181 - 173 270 142 279 230
Skulder och eget kapital 13 356 11 969 9 204 8 807 - 7 111 6 322 5 245 4 490 4 081
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 472 472 472 396 336
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 432 358 376 323 - 181 189 139 162 223
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 147 124 132 111 - 216 218 214 180 163
Utdelning till aktieägare 0 0 156 150 - 127 127 140 300 200
Omsättning 3 786 3 021 3 236 2 370 - 3 275 3 566 3 493 2 579 3 045
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 - 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 893 1 511 1 618 1 185 - 1 638 1 781 1 747 1 290 1 523
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 291 242 226 197 - 416 444 417 359 370
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 950 1 526 1 516 903 - 1 361 1 495 1 494 784 715
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 25,32% -6,64% 36,54% - - -8,06% 1,98% 35,44% -15,30% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,92% 3,84% 16,35% 10,00% - 19,05% 22,40% 28,96% 16,88% 16,15%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,25% 15,23% 46,51% 37,17% - 41,37% 39,75% 43,49% 29,39% 21,64%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 83,35% 84,21% 91,10% - 93,25% 94,97% 95,48% 95,27% 89,39%
Rörelsekapital/omsättning -2,56% -0,33% 0,28% 118,57% - 205,40% 161,54% 139,02% 150,56% 102,59%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 61,47% 67,80% 86,05% 79,83% - 90,81% 88,48% 89,10% 86,59% 86,98%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 76,23% 97,30% 103,24% 1 652,49% - 3 988,44% 2 231,11% 3 519,72% 1 491,76% 1 458,26%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2011-12: Flera brister
mer information

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...