Visa allt om Keynote Media Group AB
Visa allt om Keynote Media Group AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-06
Nettoomsättning 1 014 1 595 1 460 2 288 2 702 2 272 0 0 0 0
Övrig omsättning 578 2 071 3 970 4 184 4 045 - 389 225 111 -
Rörelseresultat (EBIT) 410 -3 520 -916 -3 227 -8 533 -5 639 -4 801 -5 750 -15 542 -6 297
Resultat efter finansnetto 410 -185 -32 289 -30 499 -8 012 -12 486 -4 597 -17 707 -25 931 -6 321
Årets resultat 410 -185 -32 289 -30 499 -8 012 -12 486 -4 597 -17 707 -25 931 -6 321
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 1 029 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 085 4 085 15 623 57 751 73 771 68 271 25 889 12 464 22 468 10 058
Omsättningstillgångar 1 258 1 346 3 064 14 923 7 318 5 959 10 009 8 942 5 516 5 051
Tillgångar 5 343 5 430 18 687 72 674 81 089 74 230 36 927 21 406 27 984 15 109
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 288 878 1 063 28 382 58 881 66 731 35 192 20 840 26 296 13 010
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 6 257 7 367 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 054 4 552 17 624 38 035 14 841 7 499 1 735 566 1 688 2 099
Skulder och eget kapital 5 343 5 430 18 687 72 674 81 089 74 230 36 927 21 406 27 984 15 109
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 990 721 953 869 0 946
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 512 761 553 1 297 1 350 1 055 470 436 5 057 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 184 260 168 606 1 258 719 962 451 1 772 500
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 592 3 666 5 430 6 472 6 747 2 272 389 225 111 0
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 3 4 3 2 2 3 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 507 798 730 763 676 757 - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 354 518 565 690 966 904 1 186 956 2 276 1 544
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 410 -3 520 -916 -3 225 -8 525 -5 602 -4 764 -5 705 -15 478 -6 286
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -36,43% 9,25% -36,19% -15,32% 18,93% - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,69% -2,62% -152,27% -39,84% -9,23% -16,80% - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 40,53% -8,90% -1 948,97% -1 265,34% -276,87% -549,03% - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 92,80% 78,81% -50,82% 100,00% 100,00% 100,00% - - - -
Rörelsekapital/omsättning -275,74% -201,00% -997,26% -1 010,14% -278,42% -67,78% - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 24,11% 16,17% 5,69% 39,05% 72,61% 89,90% 95,30% 97,36% 93,97% 86,11%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 31,03% 29,57% 17,39% 39,23% 49,31% 79,46% 576,89% 1 579,86% 326,78% 240,64%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...