Visa allt om Reimersholme Konsult AB
Visa allt om Reimersholme Konsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 411 529 491 343 346 414 646 1 030 1 036 666
Övrig omsättning 4 70 - - - - - - 17 573
Rörelseresultat (EBIT) 58 95 99 94 46 -43 -52 165 158 707
Resultat efter finansnetto 25 95 99 93 39 -27 2 97 124 708
Årets resultat 15 55 54 54 25 12 45 17 51 663
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 166 421 200 200 28 84 140 199 261 69
Omsättningstillgångar 394 275 369 275 727 795 891 1 066 1 132 1 215
Tillgångar 560 696 569 475 755 879 1 031 1 265 1 393 1 284
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 339 424 368 314 560 535 523 578 698 846
Obeskattade reserver 87 81 57 33 10 0 39 83 40 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 135 192 144 127 185 343 469 604 655 437
Skulder och eget kapital 560 696 569 475 755 879 1 031 1 265 1 393 1 284
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 2 4 2 77 66 99 213 340 386 185
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 119 141 75 0 0 0 0 16 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 37 34 19 12 33 89 150 191 197 125
Utdelning till aktieägare 100 100 0 0 300 0 0 100 137 200
Omsättning 415 599 491 343 346 414 646 1 030 1 053 1 239
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 411 529 491 343 346 414 646 1 030 1 036 666
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 165 205 112 93 100 209 384 579 616 368
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 113 150 99 122 102 13 7 227 186 734
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -22,31% 7,74% 43,15% -0,87% -16,43% -35,91% -37,28% -0,58% 55,56% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,36% 13,65% 17,57% 19,79% 6,09% -3,07% 0,10% 13,28% 11,56% 55,14%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,11% 17,96% 20,37% 27,41% 13,29% -6,52% 0,15% 16,31% 15,54% 106,31%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 95,67% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 63,02% 15,69% 45,82% 43,15% 156,65% 109,18% 65,33% 44,85% 46,04% 116,82%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 72,65% 70,00% 72,49% 71,23% 75,15% 60,86% 53,52% 50,42% 52,18% 65,89%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 291,85% 143,23% 256,25% 216,54% 392,97% 231,78% 189,98% 176,49% 172,82% 278,03%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...