Visa allt om Redovisningstjänst i Falun Aktiebolag
Visa allt om Redovisningstjänst i Falun Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 296 562 559 550 691 536 652 613 610 544
Övrig omsättning - - - - - 14 - - 33 -
Rörelseresultat (EBIT) 59 160 75 88 146 46 25 13 22 -72
Resultat efter finansnetto 59 166 78 103 148 40 15 45 64 10
Årets resultat 65 98 44 54 80 28 24 23 44 4
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 167 167 183 183 176 178 182 212 141 243
Omsättningstillgångar 507 473 445 387 332 264 322 290 294 119
Tillgångar 674 640 628 570 508 441 504 502 435 362
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 477 411 314 270 315 236 208 184 211 207
Obeskattade reserver 100 124 85 65 38 0 0 20 10 10
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 97 104 230 235 154 206 297 298 214 147
Skulder och eget kapital 674 640 628 570 508 441 504 502 435 362
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 256 300 234 302 275 290 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 148 220 273 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 38 95 124 118 154 143 189 185 185 178
Utdelning till aktieägare 150 100 0 0 100 0 0 0 50 40
Omsättning 296 562 559 550 691 550 652 613 643 544
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 296 562 559 550 691 536 652 613 610 544
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 203 337 411 387 467 385 501 472 489 501
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 59 160 75 91 149 51 32 20 25 -69
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -47,33% 0,54% 1,64% -20,41% 28,92% -17,79% 6,36% 0,49% 12,13% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,90% 26,72% 12,42% 18,07% 29,13% 10,88% 5,75% 9,96% 15,40% 2,76%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 20,27% 30,43% 13,95% 18,73% 21,42% 8,96% 4,45% 8,16% 10,98% 1,84%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 96,96% 97,51% 99,28% 99,09% 100,00% 100,00% 100,00% 99,84% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 138,51% 65,66% 38,46% 27,64% 25,76% 10,82% 3,83% -1,31% 13,11% -5,15%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 82,34% 79,33% 60,56% 55,77% 67,52% 53,51% 41,27% 39,52% 50,16% 59,17%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 522,68% 454,81% 193,48% 164,68% 215,58% 128,16% 108,42% 97,32% 137,38% 80,95%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...