Visa allt om Compecti AB
Visa allt om Compecti AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 235 6 235 272 257 247 32 38 38 35
Övrig omsättning 1 358 231 - - - 509 229 198 193 208
Rörelseresultat (EBIT) 1 323 56 41 63 -13 43 -3 89 68 29
Resultat efter finansnetto 1 305 34 12 16 -62 24 -26 41 21 -17
Årets resultat 1 072 34 12 16 -62 24 -26 41 21 -17
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 542 554 567 580 593 606 618 631 647
Omsättningstillgångar 1 921 21 18 624 650 668 62 37 44 39
Tillgångar 1 921 563 572 1 191 1 230 1 260 668 655 676 685
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 816 -255 -289 -301 -316 -254 -278 -252 -293 -314
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 599 612 626 641 656 672 680 696 715
Kortfristiga skulder 1 105 220 250 866 906 859 274 228 273 284
Skulder och eget kapital 1 921 563 572 1 191 1 230 1 260 668 655 676 685
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - 0 0 - 0
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - 0 0 - 0
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 592 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 593 237 235 272 257 756 261 236 231 243
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 323 69 54 76 0 56 10 102 84 54
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3 816,67% -97,45% -13,60% 5,84% 4,05% 671,88% -15,79% 0,00% 8,57% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 68,87% 9,95% 7,17% 5,29% -0,49% 3,41% -0,45% 13,59% 10,06% 4,23%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 562,98% 933,33% 17,45% 23,16% -2,33% 17,41% -9,38% 234,21% 178,95% 82,86%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 94,04% -100,00% 95,32% 94,12% 88,72% -108,91% 31,25% 36,84% 39,47% 40,00%
Rörelsekapital/omsättning 347,23% -3 316,67% -98,72% -88,97% -99,61% -77,33% -662,50% -502,63% -602,63% -700,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 42,48% -45,29% -50,52% -25,27% -25,69% -20,16% -41,62% -38,47% -43,34% -45,84%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 172,67% 5,91% 4,40% 71,25% 71,19% 77,30% 20,80% 14,47% 14,29% 11,97%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...