Visa allt om Görans Foto Aktiebolag
Visa allt om Görans Foto Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 105 1 151 1 141 1 502 1 660 1 719 1 957 2 231 2 681 2 801
Övrig omsättning 9 1 - - 1 14 11 23 20 14
Rörelseresultat (EBIT) -49 76 15 169 256 238 352 614 779 878
Resultat efter finansnetto -58 348 115 405 295 334 538 687 1 830 1 005
Årets resultat -19 411 78 281 108 248 871 737 1 849 999
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 311 33 21 20 38 73 108 86 86 121
Omsättningstillgångar 6 756 7 933 7 671 7 634 7 339 7 048 6 840 6 733 7 478 5 992
Tillgångar 7 067 7 965 7 692 7 654 7 377 7 121 6 948 6 819 7 564 6 112
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 671 6 690 6 279 6 201 5 920 5 812 5 564 4 692 3 955 2 106
Obeskattade reserver 50 85 199 176 105 0 0 599 1 017 1 458
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 189 188 182 176 169 163 167 160 143
Kortfristiga skulder 343 1 002 1 027 1 095 1 177 1 140 1 221 1 360 2 432 2 405
Skulder och eget kapital 7 067 7 965 7 692 7 654 7 377 7 121 6 948 6 819 7 564 6 112
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 355 - - - 0 240 240 240 241 229
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 374 441 504 504 264 266 264 269 230
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 155 141 184 207 199 213 204 206 199 173
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 114 1 152 1 141 1 502 1 661 1 733 1 968 2 254 2 701 2 815
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 105 576 571 751 830 860 979 1 116 1 341 1 401
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 510 258 313 357 353 359 357 356 356 317
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -26 90 30 187 291 273 380 635 813 914
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,00% 0,88% -24,03% -9,52% -3,43% -12,16% -12,28% -16,78% -4,28% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,59% 4,38% 1,60% 5,41% 5,31% 4,83% 7,89% 12,42% 26,81% 16,64%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -3,80% 30,32% 10,78% 27,56% 23,61% 20,01% 28,00% 37,97% 75,64% 36,31%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 69,59% 77,06% 80,28% 81,23% 78,07% 73,47% 72,41% 71,36% 67,06% 65,01%
Rörelsekapital/omsättning 580,36% 602,17% 582,30% 435,35% 371,20% 343,69% 287,12% 240,83% 188,21% 128,06%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 94,95% 84,82% 83,65% 82,71% 81,30% 81,62% 80,08% 75,13% 61,97% 51,63%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 938,78% 783,03% 738,46% 688,95% 616,06% 610,09% 551,35% 487,13% 302,30% 243,04%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...