Visa allt om Försäkringsmäklarna Björn Gunnarsson AB
Visa allt om Försäkringsmäklarna Björn Gunnarsson AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 2 551 2 473 2 282 1 949 2 112 1 976 2 018 1 745 1 889 1 709
Övrig omsättning - - - 63 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 545 178 75 336 212 -112 326 91 275 373
Resultat efter finansnetto 483 90 -32 221 93 -111 375 -320 35 57
Årets resultat 260 20 0 95 81 -111 356 -319 32 41
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 309 3 384 3 460 3 531 3 452 3 492 3 602 3 858 3 778 3 841
Omsättningstillgångar 136 213 194 224 302 363 358 318 370 203
Tillgångar 3 444 3 597 3 654 3 755 3 754 3 856 3 960 4 177 4 148 4 044
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 641 554 758 913 968 1 030 1 272 1 133 1 523 1 581
Obeskattade reserver 180 50 10 70 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 45 76 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 215 2 522 2 467 2 529 2 414 2 487 2 336 2 762 2 057 2 182
Kortfristiga skulder 363 395 418 243 371 339 353 282 569 280
Skulder och eget kapital 3 444 3 597 3 654 3 755 3 754 3 856 3 960 4 177 4 148 4 044
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - 450 0 - 512 312 320 412 271
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 60 - - -
Löner till övriga anställda 247 463 0 440 370 72 72 72 72 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 149 257 261 266 272 343 305 206 295 203
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91
Omsättning 2 551 2 473 2 282 2 012 2 112 1 976 2 018 1 745 1 889 1 709
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 551 2 473 2 282 1 949 2 112 1 976 2 018 1 745 1 889 1 709
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 482 806 753 751 697 1 007 713 619 828 500
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 621 254 147 407 281 -50 391 159 343 443
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,15% 8,37% 17,09% -7,72% 6,88% -2,08% 15,64% -7,62% 10,53% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,82% 4,95% 1,72% 8,95% 5,49% -1,01% 11,67% -4,50% 3,74% 3,54%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 21,36% 7,20% 2,76% 17,24% 9,75% -1,97% 22,89% -10,77% 8,21% 8,37%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 81,89% 79,13% 80,59% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -8,90% -7,36% -9,82% -0,97% -3,27% 1,21% 0,25% 2,06% -10,53% -4,51%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 22,69% 16,49% 20,96% 25,69% 25,79% 26,71% 32,12% 27,12% 36,72% 39,09%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 37,47% 53,92% 46,41% 92,18% 81,40% 107,08% 101,42% 112,77% 65,03% 72,50%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...