Visa allt om Björkhamra Möbler Aktiebolag
Visa allt om Björkhamra Möbler Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 611 616 955 765 944 717 796 586 1 217 1 695
Övrig omsättning - 62 - 6 116 102 34 324 28 4
Rörelseresultat (EBIT) -284 -11 46 166 -142 -11 119 149 30 93
Resultat efter finansnetto -302 -43 16 131 -178 -38 23 7 -63 51
Årets resultat -302 -43 16 131 -178 -38 20 7 -37 25
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 110 142 173 204 217 230 246 1 786 1 798 163
Omsättningstillgångar 433 724 849 846 832 971 716 751 523 395
Tillgångar 543 866 1 021 1 050 1 049 1 201 962 2 537 2 321 558
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -187 115 158 142 10 188 226 206 199 236
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 645 696 714 761 849 809 631 1 886 1 913 87
Kortfristiga skulder 85 55 150 147 189 204 105 444 210 209
Skulder och eget kapital 543 866 1 021 1 050 1 049 1 201 962 2 537 2 321 558
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 163 112 57 122 102 77 111 220 332
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - 0 -
Löner till övriga anställda 175 0 14 0 123 96 77 130 272 201
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - 0 -
Sociala kostnader 55 58 42 18 80 82 72 103 173 177
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 611 678 955 771 1 060 819 830 910 1 245 1 699
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 611 308 478 383 472 359 398 293 609 848
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 230 113 89 38 163 145 119 176 337 361
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -253 20 77 179 -129 5 135 222 68 212
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,81% -35,50% 24,84% -18,96% 31,66% -9,92% 35,84% -51,85% -28,20% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -52,12% -1,27% 4,51% 15,81% -13,54% -0,83% 12,37% 5,87% 1,29% 16,67%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -46,32% -1,79% 4,82% 21,70% -15,04% -1,39% 14,95% 25,43% 2,47% 5,49%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 61,21% 51,62% 64,40% 74,38% 61,23% 52,44% 72,11% 55,12% 62,04% 69,68%
Rörelsekapital/omsättning 56,96% 108,60% 73,19% 91,37% 68,11% 106,97% 76,76% 52,39% 25,72% 10,97%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -34,44% 13,28% 15,48% 13,52% 0,95% 15,65% 23,49% 8,12% 8,57% 45,65%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 125,88% 321,82% 210,67% 161,22% 65,08% 46,08% 82,86% 29,05% 66,67% 107,18%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...