Visa allt om BIBBO Hotelldata AB
Visa allt om BIBBO Hotelldata AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 11 410 8 940 8 423 8 725 8 612 9 318 7 416 7 867 7 825 6 362
Övrig omsättning - - - - 46 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 4 283 2 240 2 704 1 562 1 838 978 -291 116 1 629 1 303
Resultat efter finansnetto 5 254 5 739 4 947 2 227 992 341 -19 387 1 801 1 360
Årets resultat 3 018 3 349 3 014 1 708 611 259 44 382 1 313 977
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 29 803 30 827 27 180 17 034 18 452 366 7 466 7 468 34 5
Omsättningstillgångar 7 938 7 540 5 241 8 327 1 746 16 610 6 563 4 612 9 912 7 114
Tillgångar 37 741 38 367 32 421 25 361 20 198 16 977 14 029 12 081 9 946 7 119
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 14 047 11 029 9 624 6 610 4 902 4 291 4 032 3 989 3 607 2 294
Obeskattade reserver 4 240 2 893 1 453 290 0 0 0 93 251 280
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 19 454 24 445 21 344 18 461 15 296 12 686 9 997 8 000 6 089 4 545
Skulder och eget kapital 37 741 38 367 32 421 25 361 20 198 16 977 14 029 12 081 9 946 7 119
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 211 2 271 1 731 2 167 2 074 3 098 3 097 3 541 2 569 2 239
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 0 - 0 0 - -
Sociala kostnader 775 821 636 766 755 1 202 1 221 1 334 935 755
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 11 410 8 940 8 423 8 725 8 658 9 318 7 416 7 867 7 825 6 362
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 5 6 7 8 9 8 8 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 902 1 490 1 685 1 454 1 230 1 165 824 983 978 909
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 504 519 476 496 417 540 496 632 469 471
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 393 2 368 2 793 1 650 1 917 1 055 -268 127 1 636 1 331
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 27,63% 6,14% -3,46% 1,31% -7,58% 25,65% -5,73% 0,54% 23,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,49% 15,64% 15,91% 12,42% 10,82% 7,54% 0,81% 4,12% 18,88% 19,81%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 47,93% 67,13% 61,23% 36,11% 25,38% 13,74% 1,52% 6,33% 24,00% 22,16%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -100,93% -189,09% -191,18% -116,15% -157,34% 42,11% -46,31% -43,07% 48,86% 40,38%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 45,98% 34,63% 33,18% 26,91% 24,27% 25,28% 28,74% 33,57% 38,08% 35,06%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 40,80% 30,84% 24,55% 45,11% 11,41% 130,93% 65,65% 57,65% 162,79% 156,52%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...