Visa allt om Forneco Verktyg Aktiebolag
Visa allt om Forneco Verktyg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 39 32 0 0 128 67 566 553 852 1 861
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -57 -40 -124 -8 10 -15 264 55 434 606
Resultat efter finansnetto -57 -41 -125 -8 13 -15 266 79 454 611
Årets resultat -24 -11 -1 108 69 -10 157 52 254 330
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 137 185 233 0 0 0 0 2 6 15
Omsättningstillgångar 855 852 848 1 336 1 412 1 469 1 684 1 543 1 564 1 438
Tillgångar 992 1 037 1 081 1 336 1 412 1 469 1 684 1 545 1 570 1 452
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 886 909 920 1 021 912 843 953 896 928 674
Obeskattade reserver 67 100 130 255 411 497 502 452 451 353
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 39 27 31 61 88 130 229 196 191 425
Skulder och eget kapital 992 1 037 1 081 1 336 1 412 1 469 1 684 1 545 1 570 1 452
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12 2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 307
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 0 100 0 100 0 0 0 162 180
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 2 14 0 10 0 0 1 27 191
Utdelning till aktieägare 0 100 100 100 0 100 100 100 84 0
Omsättning 39 32 0 0 128 67 566 553 852 1 861
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 1 1 1 1 1 1 3 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - 128 67 566 553 284 465
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 114 3 113 - 67 146 65 81
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -9 8 -117 -8 10 -15 264 116 443 623
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 21,88% - - -100,00% 91,04% -88,16% 2,35% -35,09% -54,22% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -5,75% -3,76% - - 0,92% -1,02% 15,80% 5,11% 28,92% 42,15%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -146,15% -121,88% - - 10,16% -22,39% 47,00% 14,29% 53,29% 32,89%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 10,26% 78,12% - - 99,22% 92,54% 82,86% 48,10% 90,85% 59,65%
Rörelsekapital/omsättning 2 092,31% 2 578,12% - - 1 034,38% 1 998,51% 257,07% 243,58% 161,15% 54,43%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 94,58% 95,18% 94,49% 90,49% 86,04% 82,32% 78,56% 79,06% 79,79% 63,92%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 2 192,31% 3 155,56% 2 735,48% 2 190,16% 1 604,55% 1 130,00% 735,37% 787,24% 818,85% 338,35%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...