Visa allt om AutoLo Service Aktiebolag
Visa allt om AutoLo Service Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 19 434 18 541 16 243 17 344 18 892 20 871 21 299 21 852 22 309 22 601
Övrig omsättning 209 252 260 - - 18 17 8 - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 808 1 204 86 649 789 1 453 1 541 1 096 1 115 1 602
Resultat efter finansnetto 1 810 1 202 80 645 791 1 479 1 545 1 066 1 115 1 602
Årets resultat 1 406 848 179 789 424 1 081 940 551 741 1 232
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 037 2 139 2 198 2 286 2 354 2 290 2 229 2 372 2 485 2 547
Omsättningstillgångar 5 496 4 754 4 370 5 044 5 086 5 820 5 803 5 180 5 111 5 151
Tillgångar 7 533 6 894 6 567 7 330 7 440 8 110 8 032 7 552 7 596 7 698
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 664 4 058 3 610 4 132 3 912 4 488 4 307 4 117 4 365 4 324
Obeskattade reserver 860 860 760 910 1 340 1 140 1 140 880 595 528
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 009 1 975 2 197 2 288 2 187 2 482 2 585 2 556 2 636 2 845
Skulder och eget kapital 7 533 6 894 6 567 7 330 7 440 8 110 8 032 7 552 7 596 7 698
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 25 25 25 25
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 5 291 5 312 5 198 4 977 5 324 5 228 5 153 5 916 5 814 5 416
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 249 1 989 1 965 1 823 2 063 1 947 1 804 2 262 2 060 2 042
Utdelning till aktieägare 1 000 800 400 700 570 1 000 900 750 800 700
Omsättning 19 643 18 793 16 503 17 344 18 892 20 889 21 316 21 860 22 309 22 601
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 18 18 18 18 19 19 19 22 22 23
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 080 1 030 902 964 994 1 098 1 121 993 1 014 983
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 431 418 410 389 409 389 379 387 374 344
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 910 1 324 212 789 965 1 621 1 765 1 362 1 409 1 852
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,82% 14,15% -6,35% -8,19% -9,48% -2,01% -2,53% -2,05% -1,29% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 24,13% 17,54% 1,36% 8,98% 10,74% 18,42% 19,38% 14,62% 14,93% 20,98%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,35% 6,52% 0,55% 3,79% 4,23% 7,16% 7,31% 5,05% 5,08% 7,15%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 62,33% 61,70% 61,81% 61,28% 60,79% 58,65% 57,38% 57,80% 55,68% 55,92%
Rörelsekapital/omsättning 17,94% 14,99% 13,38% 15,89% 15,35% 15,99% 15,11% 12,01% 11,09% 10,20%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 70,82% 68,59% 64,00% 65,52% 65,85% 65,70% 64,08% 62,91% 63,10% 61,11%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 195,27% 163,34% 124,31% 153,93% 158,80% 163,78% 145,22% 110,84% 100,23% 89,38%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...