Visa allt om FKS Restaurang Aktiebolag
Visa allt om FKS Restaurang Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 292 1 786 2 025 1 830 1 626 1 903 2 468 2 403 2 435 2 508
Övrig omsättning - - - - - - 7 9 66 20
Rörelseresultat (EBIT) -71 -10 -136 47 -186 -117 39 52 -17 20
Resultat efter finansnetto -69 -18 -145 45 -194 -122 38 52 -17 20
Årets resultat -69 -18 -145 45 -194 -122 27 36 3 14
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 431 459 467 502 541 588 615 630 661 682
Omsättningstillgångar 59 24 128 102 55 81 309 63 218 68
Tillgångar 490 483 595 604 596 669 924 693 879 750
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 100 49 67 152 107 177 328 331 385 382
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 270 393 299 379 460 388 303 302 341 256
Kortfristiga skulder 119 41 230 73 29 105 293 59 152 89
Skulder och eget kapital 490 483 595 604 596 669 924 693 879 750
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 125 150 150 157 177
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 237 568 6 677 516 553 477 576 551 561 528
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 50 142 154 104 116 147 179 192 204 208
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 30 30 90 0
Omsättning 1 292 1 786 2 025 1 830 1 626 1 903 2 475 2 412 2 501 2 528
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 646 447 506 458 407 476 617 601 609 627
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 144 170 203 152 163 185 227 226 218 229
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -43 23 -101 86 -139 -67 91 103 46 85
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -27,66% -11,80% 10,66% 12,55% -14,56% -22,89% 2,70% -1,31% -2,91% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -13,88% -1,86% -22,69% 7,78% -31,04% -17,49% 4,22% 7,79% -1,82% 2,67%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -5,26% -0,50% -6,67% 2,57% -11,38% -6,15% 1,58% 2,25% -0,66% 0,80%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 47,68% 61,65% 51,16% 55,68% 52,77% 54,13% 57,50% 57,93% 50,72% 55,70%
Rörelsekapital/omsättning -4,64% -0,95% -5,04% 1,58% 1,60% -1,26% 0,65% 0,17% 2,71% -0,84%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 20,41% 10,14% 11,26% 25,17% 17,95% 26,46% 35,50% 47,76% 43,80% 53,14%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 49,58% 58,54% 52,17% 131,51% 168,97% 68,57% 103,41% 96,61% 135,53% 76,40%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...