Visa allt om Stateview Aktiebolag
Visa allt om Stateview Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2006-12
Nettoomsättning 2 522 2 593 2 380 1 056 2 222 2 897 939 1 351 1 685 1 718
Övrig omsättning 1 081 831 798 493 561 374 293 211 545 547
Rörelseresultat (EBIT) 217 599 58 105 -52 476 -424 -70 96 -15
Resultat efter finansnetto 214 578 13 60 -135 383 -490 -66 99 -18
Årets resultat 166 957 99 60 -135 383 -423 3 49 2
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 17 23 993 1 633 1 769 2 328 2 776 1 295 353 68
Omsättningstillgångar 2 242 2 378 1 887 1 876 1 443 944 2 130 1 005 1 021 1 024
Tillgångar 2 259 2 401 2 879 3 509 3 212 3 272 4 906 2 300 1 374 1 092
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 749 583 590 491 431 567 183 606 604 554
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 67 138 110
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 200 1 000 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 511 1 818 2 290 3 019 2 781 2 506 3 722 1 627 632 428
Skulder och eget kapital 2 259 2 401 2 879 3 509 3 212 3 272 4 906 2 300 1 374 1 092
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 362 - - 0 447 419 452 298
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 587 447 0 234 425 391 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 223 175 152 104 172 158 173 175 168 117
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 603 3 424 3 178 1 549 2 783 3 271 1 232 1 562 2 230 2 265
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 261 2 593 2 380 1 056 2 222 2 897 939 1 351 1 685 1 718
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 405 622 515 338 597 483 558 594 619 417
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 223 605 689 500 538 1 060 -403 -43 124 9
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,74% 8,95% 125,38% - -23,30% 208,52% -30,50% -19,82% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,61% 24,99% 2,12% 2,99% -1,62% 14,55% -8,64% -2,78% 7,35% -1,10%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,60% 23,14% 2,56% 9,94% -2,34% 16,43% -45,15% -4,74% 5,99% -0,70%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 18,91% 40,07% 40,29% 62,41% 70,66% 75,98% 48,03% 61,95% 61,84% 44,35%
Rörelsekapital/omsättning 28,98% 21,60% -16,93% -108,24% -60,22% -53,92% -169,54% -46,04% 23,09% 34,69%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 33,16% 24,28% 20,49% 13,99% 13,42% 17,33% 3,73% 28,45% 51,19% 57,99%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 113,24% 109,52% 63,89% 53,00% 42,90% 28,37% 57,23% 59,13% 158,07% 233,18%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2008 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...