Visa allt om Byggprojektering Ulf Sundqvist Aktiebolag
Visa allt om Byggprojektering Ulf Sundqvist Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 210 208 139 147 281 444 407 833 624 608
Övrig omsättning 62 - - - - - - - - 70
Rörelseresultat (EBIT) 89 28 -9 -28 39 115 166 279 128 -65
Resultat efter finansnetto 95 37 6 -20 52 121 187 283 157 -55
Årets resultat 88 31 6 -20 38 89 137 204 113 3
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 5 5 5 5 107 107 107 107 305
Omsättningstillgångar 269 354 466 616 752 762 783 962 683 467
Tillgångar 274 359 471 621 757 869 890 1 069 790 772
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 246 312 431 585 735 826 862 835 731 707
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 29 47 40 36 22 43 29 234 58 65
Skulder och eget kapital 274 359 471 621 757 869 890 1 069 790 772
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 100 150 39 284 248 328
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - 240 - -
Löner till övriga anställda 70 90 30 40 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 11 9 3 4 10 15 6 29 77 206
Utdelning till aktieägare 100 155 150 160 130 129 125 110 100 89
Omsättning 272 208 139 147 281 444 407 833 624 678
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 105 104 70 74 141 222 204 417 312 304
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 49 56 24 35 65 95 43 176 180 291
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 89 28 -9 -28 39 115 166 279 128 -64
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,96% 49,64% -5,44% -47,69% -36,71% 9,09% -51,14% 33,49% 2,63% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 35,40% 10,86% 1,49% -2,90% 7,00% 14,15% 21,24% 26,57% 20,13% -6,48%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 46,19% 18,75% 5,04% -12,24% 18,86% 27,70% 46,44% 34,09% 25,48% -8,22%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,52% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 114,29% 147,60% 306,47% 394,56% 259,79% 161,94% 185,26% 87,39% 100,16% 66,12%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 89,78% 86,91% 91,51% 94,20% 97,09% 95,05% 96,85% 78,11% 92,53% 91,58%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 927,59% 753,19% 1 165,00% 1 711,11% 3 418,18% 1 772,09% 2 700,00% 411,11% 1 177,59% 718,46%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...