Visa allt om Caremore Vård och Behandling AB
Visa allt om Caremore Vård och Behandling AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 40 576 29 856 8 776 8 264 11 046 9 812 9 685 10 102 11 726 10 960
Övrig omsättning - 60 - 86 - 25 - - - 6
Rörelseresultat (EBIT) -2 145 3 597 -39 -843 -392 93 -379 -933 1 391 741
Resultat efter finansnetto -2 172 2 457 -38 -838 -354 133 -344 -889 1 416 790
Årets resultat -248 694 -38 -838 -354 133 -344 -889 1 227 418
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 642 966 478 561 1 983 1 446 1 191 1 161 1 173 1 122
Omsättningstillgångar 8 231 11 228 1 541 1 833 1 302 1 826 1 831 2 295 3 174 2 715
Tillgångar 12 873 12 194 2 019 2 394 3 285 3 272 3 022 3 456 4 348 3 837
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 060 1 308 269 307 1 145 1 500 1 366 1 710 2 699 1 672
Obeskattade reserver 1 468 1 635 0 0 0 0 0 0 0 305
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 103 103 101 115 209 60
Kortfristiga skulder 10 345 9 251 1 750 2 087 2 037 1 670 1 554 1 631 1 439 1 800
Skulder och eget kapital 12 873 12 194 2 019 2 394 3 285 3 272 3 022 3 456 4 348 3 837
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 545 612 651 539 642
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 -
Löner till övriga anställda 20 230 12 380 4 345 4 466 5 290 3 683 4 278 4 146 3 751 3 414
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 0 -
Sociala kostnader 8 018 5 110 1 718 1 873 2 292 1 875 1 887 2 161 2 130 2 236
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 100 200
Omsättning 40 576 29 916 8 776 8 350 11 046 9 837 9 685 10 102 11 726 10 966
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 49 28 14 17 17 15 15 14 15 14
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 828 1 066 627 486 650 654 646 722 782 783
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 599 649 437 373 453 411 454 501 440 467
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 726 3 823 -11 -823 -336 149 -338 -857 1 498 885
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 35,91% 240,20% 6,20% -25,19% 12,58% 1,31% -4,13% -13,85% 6,99% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -16,66% 29,51% -1,83% -34,50% -10,72% 4,22% -10,49% -25,26% 32,68% 20,69%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -5,29% 12,05% -0,42% -10,00% -3,19% 1,41% -3,27% -8,64% 12,12% 7,24%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 89,54% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -5,21% 6,62% -2,38% -3,07% -6,65% 1,59% 2,86% 6,57% 14,80% 8,35%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 17,13% 21,19% 13,32% 12,82% 34,86% 45,84% 45,20% 49,48% 62,07% 49,30%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 79,57% 121,37% 88,06% 87,83% 63,92% 109,34% 117,82% 140,71% 220,57% 150,83%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...