Visa allt om Jonsac AB
Visa allt om Jonsac AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 54 199 53 614 64 896 61 611 72 308 71 843 68 486 68 158 68 784 69 281
Övrig omsättning - 52 - - 3 39 6 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 284 -402 2 262 -58 2 803 1 417 2 521 -1 286 231 173
Resultat efter finansnetto 586 -1 083 1 538 -887 1 961 803 2 008 -1 935 -204 186
Årets resultat 532 -75 1 162 -99 1 168 314 0 -62 -77 102
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 17 966 18 775 18 878 19 367 18 663 17 133 8 491 9 375 9 966 8 694
Omsättningstillgångar 15 108 14 349 16 511 15 202 16 655 18 902 21 798 20 542 19 264 20 737
Tillgångar 33 075 33 124 35 389 34 569 35 318 36 035 30 288 29 916 29 231 29 431
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 553 4 021 4 096 2 935 3 034 2 764 2 451 2 451 2 514 2 590
Obeskattade reserver 5 690 5 804 6 812 6 781 7 569 7 220 6 861 4 880 6 753 6 879
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 11 467 10 938 11 088 13 462 13 447 10 963 8 317 6 359 8 050 0
Kortfristiga skulder 11 364 12 361 13 393 11 392 11 268 15 087 12 659 16 226 11 914 19 961
Skulder och eget kapital 33 075 33 124 35 389 34 569 35 318 36 035 30 288 29 916 29 231 29 431
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 1 384 1 384 1 392 1 357 1 183
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 12 601 12 901 14 316 13 634 13 496 12 971 12 643 12 585 12 862 11 737
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 5 184 4 897 5 519 5 258 5 316 5 518 5 637 5 716 5 706 5 042
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 900 0 0 0 0
Omsättning 54 199 53 666 64 896 61 611 72 311 71 882 68 492 68 158 68 784 69 281
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 36 39 42 42 46 47 43 48 50 49
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 506 1 375 1 545 1 467 1 572 1 529 1 593 1 420 1 376 1 414
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 493 459 471 452 412 424 460 417 410 377
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 155 524 3 210 832 3 650 2 330 3 433 -443 972 1 615
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,09% -17,38% 5,33% -14,79% 0,65% 4,90% 0,48% -0,91% -0,72% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,94% -1,14% 6,58% -0,08% 7,98% 4,03% 8,41% -4,24% 0,86% 0,78%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,40% -0,70% 3,59% -0,04% 3,90% 2,02% 3,72% -1,86% 0,36% 0,33%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 48,69% 47,17% 47,96% 45,28% 42,83% 43,81% 46,17% 43,21% 42,90% 44,34%
Rörelsekapital/omsättning 6,91% 3,71% 4,80% 6,18% 7,45% 5,31% 13,34% 6,33% 10,69% 1,12%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 27,18% 25,81% 26,59% 22,95% 24,39% 22,44% 24,79% 19,94% 25,23% 25,63%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 61,58% 47,89% 56,19% 61,07% 77,23% 67,10% 114,30% 79,43% 80,78% 67,41%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...