Visa allt om Idre Mäklaren Aktiebolag
Visa allt om Idre Mäklaren Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 * 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 796 964 730 576 477 817 905 684 822 857
Övrig omsättning - 1 - - 14 - - 24 - -
Rörelseresultat (EBIT) 85 - 191 -7 -172 150 146 -17 102 238
Resultat efter finansnetto 85 - 180 -17 -171 145 140 -27 105 163
Årets resultat -6 - 180 -17 -171 107 106 -27 48 97
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 * 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 633 655 659 641 656 676 690 730 867 124
Omsättningstillgångar 687 679 604 446 287 559 613 175 512 1 011
Tillgångar 1 319 1 335 1 264 1 087 943 1 235 1 303 904 1 379 1 136
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 931 937 787 606 623 794 687 581 608 560
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 100 200 200 200 0 250 250 250 0
Kortfristiga skulder 388 297 278 281 119 441 366 73 521 576
Skulder och eget kapital 1 319 1 335 1 264 1 087 943 1 235 1 303 904 1 379 1 136
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - 180 200 290 0 238 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 240 315 0 0 0 219 - 250 156 192
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 26 0 10 32 30 51 75 81 51 58
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 796 965 730 576 491 817 905 708 822 857
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 796 964 730 576 477 817 905 684 822 857
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 337 394 190 232 320 270 315 335 210 251
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 107 - 214 8 -152 184 185 25 169 269
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -17,43% 32,05% 26,74% 20,75% -41,62% -9,72% 32,31% -16,79% -4,08% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,67% - 15,27% -0,64% -17,82% 12,31% 11,20% -0,88% 8,19% 21,04%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,06% - 26,44% -1,22% -35,22% 18,60% 16,13% -1,17% 13,75% 27,89%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,87% - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 37,56% 39,63% 44,66% 28,65% 35,22% 14,44% 27,29% 14,91% -1,09% 50,76%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 70,58% 70,19% 62,26% 55,75% 66,07% 64,29% 52,72% 64,27% 44,09% 49,30%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 177,06% 228,62% 217,27% 158,72% 241,18% 126,76% 167,49% 239,73% 98,27% 175,52%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2015-04: Nedräkning av resultaträkningen stämmer ej
mer information

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...