Visa allt om Printlab AB
Visa allt om Printlab AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 420 420 450 0 2 957 5 820 6 058 5 237 4 831 2 496
Övrig omsättning - - 5 309 458 - - 241 221 302
Rörelseresultat (EBIT) 128 162 189 139 148 -8 39 70 6 59
Resultat efter finansnetto 11 41 17 27 72 -41 6 37 -63 61
Årets resultat 8 32 13 27 57 -41 2 35 -63 123
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 965 5 614 5 862 6 111 6 278 954 1 139 1 366 1 518 126
Omsättningstillgångar 176 116 184 455 4 1 942 2 226 1 737 1 544 895
Tillgångar 6 141 5 729 6 046 6 566 6 282 2 896 3 365 3 103 3 062 1 021
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 248 240 207 194 167 110 150 149 113 409
Obeskattade reserver 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 245 3 780 3 960 4 140 4 440 681 851 1 121 1 554 0
Kortfristiga skulder 1 648 1 710 1 879 2 231 1 667 2 105 2 363 1 833 1 394 612
Skulder och eget kapital 6 141 5 729 6 046 6 566 6 282 2 896 3 365 3 103 3 062 1 021
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 363 346 360 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 816 1 981 1 617 1 404 1 434 967
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 - 0 389 685 666 661 677 350
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 198
Omsättning 420 420 455 309 3 415 5 820 6 058 5 478 5 052 2 798
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 - 0 3 7 5 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - 986 831 1 212 1 309 1 208 624
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - 326 334 502 618 633 338
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 408 411 438 306 196 176 266 297 201 101
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,00% -6,67% - - -49,19% -3,93% 15,68% 8,40% 93,55% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,08% 2,83% 3,13% - 2,36% -0,24% 1,19% 2,29% 0,20% 5,97%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 30,48% 38,57% 42,00% - 5,01% -0,12% 0,66% 1,36% 0,12% 2,44%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% - 45,62% 62,63% 66,11% 68,74% 74,25% 64,06%
Rörelsekapital/omsättning -350,48% -379,52% -376,67% - -56,24% -2,80% -2,26% -1,83% 3,10% 11,34%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 4,04% 4,19% 3,42% 2,95% 2,75% 3,80% 4,46% 4,80% 3,69% 40,06%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 10,68% 6,78% 9,79% 20,39% 0,24% 58,29% 60,64% 54,01% 70,44% 96,41%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...