Visa allt om URPAUL AB
Visa allt om URPAUL AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 1 291 3 292 3 063 3 277 3 482 3 414 3 250 2 924 2 928
Övrig omsättning 142 793 23 - - - - - 4 12
Rörelseresultat (EBIT) 57 512 119 106 182 299 126 249 205 130
Resultat efter finansnetto 63 531 182 125 136 281 145 219 202 131
Årets resultat 106 473 160 125 85 240 118 124 102 48
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 310 623 394 250 311 373 222 312 281 359
Omsättningstillgångar 428 783 877 851 929 1 238 1 495 1 386 1 281 1 111
Tillgångar 738 1 406 1 271 1 101 1 240 1 611 1 717 1 698 1 562 1 470
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 610 660 343 333 352 394 282 286 251 238
Obeskattade reserver 0 77 157 175 228 238 299 321 292 248
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 46 228 228 328 328 328
Kortfristiga skulder 129 669 771 592 614 751 908 764 691 656
Skulder och eget kapital 738 1 406 1 271 1 101 1 240 1 611 1 717 1 698 1 562 1 470
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 215 270 223 216 230 266
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 343 765 758 529 501 453 489 439 440
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 10 104 272 241 246 266 432 256 303 359
Utdelning till aktieägare 160 156 156 150 144 127 128 121 90 89
Omsättning 142 2 084 3 315 3 063 3 277 3 482 3 414 3 250 2 928 2 940
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 3 3 3 3 3 3 3 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 430 1 097 1 021 1 092 1 161 1 138 1 083 731 732
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 179 365 351 348 373 386 359 254 279
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 102 572 178 167 244 391 216 343 300 216
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -100,00% -60,78% 7,48% -6,53% -5,89% 1,99% 5,05% 11,15% -0,14% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - 37,77% 14,32% 11,63% 15,73% 19,30% 9,84% 15,55% 15,43% 10,95%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - 41,13% 5,53% 4,18% 5,95% 8,93% 4,95% 8,12% 8,24% 5,50%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 52,83% 61,18% 62,59% 60,57% 66,97% 64,29% 70,62% 70,42% 69,47%
Rörelsekapital/omsättning - 8,83% 3,22% 8,46% 9,61% 13,99% 17,19% 19,14% 20,18% 15,54%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 82,66% 51,21% 36,62% 41,96% 41,94% 35,34% 29,26% 30,45% 29,53% 28,34%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 331,78% 117,04% 66,93% 77,20% 83,88% 111,45% 118,50% 121,34% 133,72% 103,35%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...