Visa allt om Västkustens Bo- & Fastighetsservice Aktiebolag
Visa allt om Västkustens Bo- & Fastighetsservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 842 951 3 139 3 845 4 345 4 430 4 328 8 116 8 551 8 236
Övrig omsättning - 30 14 - - - 280 3 - -
Rörelseresultat (EBIT) 56 -551 14 96 -419 4 308 -419 334 158
Resultat efter finansnetto 16 -538 -2 61 -457 -6 373 -453 328 143
Årets resultat 16 -538 -2 61 -457 -6 360 -364 164 140
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 18 30 21 29 12 6 13 32 32
Omsättningstillgångar 631 214 580 933 1 147 1 975 1 195 1 256 2 181 1 370
Tillgångar 640 232 610 953 1 176 1 987 1 200 1 269 2 213 1 402
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 135 -361 177 179 117 491 497 136 516 352
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 89 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 331 418 83 128 381 340 72 269 426 0
Kortfristiga skulder 174 175 351 646 677 1 156 631 863 1 181 1 050
Skulder och eget kapital 640 232 610 953 1 176 1 987 1 200 1 269 2 213 1 402
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 - 468 375 424 396 390
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 85 441 908 1 214 1 427 1 413 1 142 2 781 2 343 2 281
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 149 310 535 643 701 795 682 1 376 1 181 1 088
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0
Omsättning 842 981 3 153 3 845 4 345 4 430 4 608 8 119 8 551 8 236
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 3 4 4 5 6 6 11 11 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 842 317 785 961 869 738 721 738 777 749
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 234 251 364 465 419 434 358 420 364 353
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 65 -539 26 104 -411 13 315 -412 349 172
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -11,46% -69,70% -18,36% -11,51% -1,92% 2,36% -46,67% -5,09% 3,82% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,91% -218,10% 2,30% 10,07% -35,63% 0,25% 34,00% -32,62% 16,00% 11,34%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,77% -53,21% 0,45% 2,50% -9,64% 0,11% 9,43% -5,10% 4,14% 1,93%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 72,80% 69,51% 62,25% 64,24% 55,63% 64,04% 70,77% 71,19% 63,52% 64,63%
Rörelsekapital/omsättning 54,28% 4,10% 7,30% 7,46% 10,82% 18,49% 13,03% 4,84% 11,69% 3,89%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 21,09% -155,60% 29,02% 18,78% 9,95% 24,71% 41,42% 10,72% 26,21% 25,11%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 362,64% 122,29% 165,24% 144,43% 133,97% 125,43% 189,38% 142,06% 180,78% 130,48%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...