Visa allt om Exoro Capital AB
Visa allt om Exoro Capital AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 550 2 086 0 1 104 1 396 1 553 1 038 140 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -2 767 -1 551 -1 773 -2 155 -504 -732 -512 -55 -524 -553
Resultat efter finansnetto 2 767 7 131 74 836 25 913 222 4 558 -73 14 675 -8 379 30 684
Årets resultat 3 417 6 375 74 836 25 913 222 4 558 -77 14 675 -10 836 29 419
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 121 315 105 003 99 386 39 303 46 686 48 212 34 777 32 847 14 015 20 373
Omsättningstillgångar 43 413 58 350 55 609 33 766 3 465 3 452 13 692 9 844 6 494 11 217
Tillgångar 164 728 163 353 154 995 73 069 50 151 51 663 48 469 42 691 20 509 31 589
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 141 161 138 945 132 569 72 733 46 820 47 097 42 540 33 411 18 736 29 572
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 22 838 23 200 22 358 0 0 0 0 7 179 0 0
Kortfristiga skulder 729 1 209 68 336 3 331 4 566 5 929 2 099 1 773 2 017
Skulder och eget kapital 164 728 163 353 154 995 73 069 50 151 51 663 48 469 42 691 20 509 31 589
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 600 420 880 885 672 448 285 150
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 336 700 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 402 220 189 132 264 278 211 145 82 48
Utdelning till aktieägare 1 400 350 1 200 15 000 0 500 0 0 0 0
Omsättning 0 550 2 086 0 1 104 1 396 1 553 1 038 140 0
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 550 2 086 - 552 698 777 519 140 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 895 1 096 858 629 599 609 351 309 343 242
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -2 755 -1 539 -1 773 -2 148 -498 -729 399 -49 -523 -551
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -100,00% -73,63% - -100,00% -20,92% -10,11% 49,61% 641,43% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - 5,15% 48,69% - 2,02% 8,90% -0,14% 35,51% -2,20% -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - 1 530,00% 3 617,79% - 91,76% 329,30% -4,51% 1 460,50% -322,86% -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 100,00% 100,00% - 100,00% 65,62% 70,96% 100,00% 100,00% -
Rörelsekapital/omsättning - 10 389,27% 2 662,56% - 12,14% -79,80% 499,87% 746,15% 3 372,14% -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 85,69% 85,06% 85,53% 99,54% 93,36% 91,16% 87,77% 78,26% 91,36% 93,61%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 5 955,14% 4 826,30% 81 777,94% 10 049,40% 104,02% 75,60% 222,84% 468,99% 366,27% 556,12%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...