Visa allt om Kristvalla Timber i Småland AB
Visa allt om Kristvalla Timber i Småland AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 68 131 103 115 422 882 1 845 4 702 8 762 8 128
Övrig omsättning - 34 - 8 7 - - 9 28 2
Rörelseresultat (EBIT) -90 1 1 -39 -58 -54 155 35 -136 514
Resultat efter finansnetto -90 1 1 -35 1 -54 147 52 -198 457
Årets resultat 0 0 0 2 1 0 122 109 73 156
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 395 420 445 558 583 873 1 049 1 417 1 806 2 070
Omsättningstillgångar 37 105 47 117 383 757 501 746 1 466 1 438
Tillgångar 432 524 491 675 965 1 630 1 550 2 163 3 271 3 508
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 267 266 266 376 374 373 473 351 332 259
Obeskattade reserver 0 90 90 90 129 132 188 211 311 611
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 104 148 80 173 294 1 023 696 866 488 1 843
Kortfristiga skulder 61 19 54 35 168 102 193 736 2 141 795
Skulder och eget kapital 432 524 491 675 965 1 630 1 550 2 163 3 271 3 508
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 60 240 340 325 240
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 129 332 780 832 342
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 57 212 965 1 630 173
Utdelning till aktieägare 0 0 0 110 0 0 100 0 90 0
Omsättning 68 165 103 123 429 882 1 845 4 711 8 790 8 130
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - - 0 0 2 3 4 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - 441 615 1 176 2 191 2 709
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - 124 264 523 699 256
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -65 26 26 -14 131 252 535 598 348 843
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -48,09% 27,18% -10,43% -72,75% -52,15% -52,20% -60,76% -46,34% 7,80% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -20,83% 0,19% 0,20% -5,19% 0,10% -3,31% 10,13% 2,54% -4,04% 14,68%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -132,35% 0,76% 0,97% -30,43% 0,24% -6,12% 8,51% 1,17% -1,51% 6,34%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 51,47% 45,80% 76,70% 47,83% 87,44% 82,20% 94,25% 89,90% 49,22% 31,52%
Rörelsekapital/omsättning -35,29% 65,65% -6,80% 71,30% 50,95% 74,26% 16,69% 0,21% -7,70% 7,91%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 61,81% 64,16% 68,47% 65,53% 48,61% 28,85% 39,46% 23,25% 17,00% 19,92%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 50,82% 500,00% 50,00% 277,14% 191,67% 717,65% 225,91% 91,17% 46,29% 66,16%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...