Visa allt om Kaitech Trade AB
Visa allt om Kaitech Trade AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 295 1 115 814 98 679 1 865 1 622 868 1 385 1 232
Övrig omsättning 15 67 - - - - - - - 1 653
Rörelseresultat (EBIT) 859 338 141 -436 -230 -26 169 -165 10 1 635
Resultat efter finansnetto 859 332 133 -416 -227 2 169 -219 27 1 025
Årets resultat 724 329 110 -416 -227 1 168 -213 15 861
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 91 136 182 0 240 0 0 2 6 10
Omsättningstillgångar 1 043 706 577 428 536 1 009 994 962 1 189 1 288
Tillgångar 1 134 842 759 428 776 1 009 994 964 1 195 1 298
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 974 650 320 310 726 953 953 784 1 097 1 082
Obeskattade reserver 0 25 23 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 159 168 416 118 50 56 41 180 98 216
Skulder och eget kapital 1 134 842 759 428 776 1 009 994 964 1 195 1 298
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 689 397 502 384 167
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 200 420 290 320 498 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 63 69 25 38 109 185 125 162 113 31
Utdelning till aktieägare 0 0 0 100 0 0 0 0 100 0
Omsättning 1 310 1 182 814 98 679 1 865 1 622 868 1 385 2 885
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 295 1 115 814 98 679 1 865 1 622 868 1 385 1 232
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 269 604 363 388 654 924 583 736 608 297
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 904 383 186 -436 -230 -26 169 -165 14 1 639
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 16,14% 36,98% 730,61% -85,57% -63,59% 14,98% 86,87% -37,33% 12,42% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 75,75% 40,14% 18,58% -96,73% -29,25% 0,20% 17,30% -17,12% 2,59% 126,66%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 66,33% 30,31% 17,32% -422,45% -33,43% 0,11% 10,60% -19,01% 2,24% 133,44%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 91,46% 59,25% 61,04% 90,32% 68,74% 37,58%
Rörelsekapital/omsättning 68,26% 48,25% 19,78% 316,33% 71,58% 51,10% 58,75% 90,09% 78,77% 87,01%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 85,89% 79,51% 44,52% 72,43% 93,56% 94,45% 95,88% 81,33% 91,80% 83,36%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 655,97% 420,24% 138,70% 362,71% 1 072,00% 1 801,79% 2 424,39% 534,44% 1 213,27% 596,30%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...