Visa allt om How Dare You Aktiebolag
Visa allt om How Dare You Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 469 391 427 379 270 428 402 92 48 229
Övrig omsättning 10 - 2 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 57 -22 60 87 -54 33 -34 36 -32 -72
Resultat efter finansnetto 57 -22 60 87 -54 31 -34 34 -33 -72
Årets resultat 47 -22 54 87 -54 31 -34 34 -33 -72
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 17 21 5 5 5 5 5 5 14 21
Omsättningstillgångar 306 245 330 212 125 285 242 64 24 73
Tillgångar 323 266 335 217 130 290 247 69 38 94
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 204 157 179 125 38 92 61 55 21 54
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 119 109 156 91 92 198 186 14 17 40
Skulder och eget kapital 323 266 335 217 130 290 247 69 38 94
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 141 150 0 0 36
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 165 130 137 80 105 0 0 0 0 87
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 52 41 43 25 43 47 63 0 0 32
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 479 391 429 379 270 428 402 92 48 229
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 469 391 427 379 270 428 402 - - 229
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 239 201 206 130 164 230 307 - - 162
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 61 -18 60 87 -54 33 -34 36 -25 -61
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 19,95% -8,43% 12,66% 40,37% -36,92% 6,47% 336,96% 91,67% -79,04% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,65% -8,27% 17,91% 40,09% -40,77% 11,38% -13,77% 53,62% -84,21% -76,60%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,15% -5,63% 14,05% 22,96% -19,63% 7,71% -8,46% 40,22% -66,67% -31,44%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 98,13% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 86,03%
Rörelsekapital/omsättning 39,87% 34,78% 40,75% 31,93% 12,22% 20,33% 13,93% 54,35% 14,58% 14,41%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 63,16% 59,02% 53,43% 57,60% 29,23% 31,72% 24,70% 79,71% 55,26% 57,45%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 257,14% 224,77% 211,54% 232,97% 135,87% 143,94% 130,11% 457,14% 141,18% 182,50%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...