Visa allt om Helsingborgs All-Elektro AB
Visa allt om Helsingborgs All-Elektro AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 28 296 21 192 20 433 17 297 16 902 4 840 18 481 18 202 19 110 20 330
Övrig omsättning 68 35 - 52 15 - - - 289 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 203 871 1 627 702 318 564 2 787 2 720 3 396 6 189
Resultat efter finansnetto 1 068 700 1 457 580 250 564 2 744 2 706 3 756 7 094
Årets resultat 593 87 0 414 272 316 2 008 1 978 5 394 6 845
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 27 0 8 31 70 118 135 193 221 2 086
Omsättningstillgångar 8 710 6 856 5 751 4 804 4 704 3 786 7 264 9 812 14 193 17 059
Tillgångar 8 737 6 856 5 759 4 835 4 774 3 904 7 400 10 005 14 414 19 145
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 921 328 241 241 241 556 2 001 2 000 8 524 11 523
Obeskattade reserver 348 62 0 0 0 139 0 0 0 3 795
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 7 468 6 466 5 518 4 594 4 533 3 209 5 399 8 004 5 890 3 826
Skulder och eget kapital 8 737 6 856 5 759 4 835 4 774 3 904 7 400 10 005 14 414 19 145
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 104 71 101 954 1 303
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 8 098 6 672 6 617 7 214 6 763 1 826 6 118 5 032 6 238 6 002
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 3 037 2 372 2 232 2 386 2 403 587 2 019 1 888 2 778 2 607
Utdelning till aktieägare 600 0 0 0 0 315 1 761 0 6 523 3 000
Omsättning 28 364 21 227 20 433 17 349 16 917 4 840 18 481 18 202 19 399 20 330
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 20 17 17 17 16 15 19 14 20 19
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 415 1 247 1 202 1 017 1 056 323 973 1 300 956 1 070
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 564 541 525 572 583 170 438 510 512 419
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 206 879 1 639 733 365 582 2 909 2 832 3 497 6 652
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 33,52% 3,71% 18,13% 2,34% 249,21% -73,81% 1,53% -4,75% -6,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,94% 12,84% 28,37% 14,66% 6,79% 14,70% 37,73% 27,77% 26,06% 37,07%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,30% 4,15% 8,00% 4,10% 1,92% 11,86% 15,11% 15,26% 19,65% 34,91%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 61,52% 59,48% 62,51% 70,97% 67,26% 73,74% 68,28% 64,55% 76,30% 75,97%
Rörelsekapital/omsättning 4,39% 1,84% 1,14% 1,21% 1,01% 11,92% 10,09% 9,93% 43,45% 65,09%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 13,65% 5,49% 4,18% 4,98% 5,05% 16,87% 27,04% 19,99% 59,14% 74,46%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 104,14% 92,07% 88,82% 87,90% 84,91% 110,91% 131,86% 121,03% 235,72% 441,74%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 4 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...