Visa allt om Casino Unicorn Aktiebolag
Visa allt om Casino Unicorn Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 472 2 120 1 422 1 450 1 641 1 561 1 724 1 901 1 915 2 186
Övrig omsättning - - - - 6 - - 2 - 21
Rörelseresultat (EBIT) 150 205 10 73 33 52 49 103 109 93
Resultat efter finansnetto 158 220 22 81 41 58 54 106 108 85
Årets resultat 171 178 16 42 15 32 25 86 108 85
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 450 292 311 300 250 200 0 0 0 6
Omsättningstillgångar 127 231 75 58 62 125 321 285 159 92
Tillgångar 577 524 386 358 312 325 321 285 159 98
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 392 320 193 207 165 180 178 153 67 -41
Obeskattade reserver 0 66 77 77 56 42 27 11 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 185 137 117 75 92 104 116 121 92 139
Skulder och eget kapital 577 524 386 358 312 325 321 285 159 98
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 38 32 25 99
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 277 229 177 190 242 47 172 170 163 130
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 82 56 53 42 65 162 58 61 57 61
Utdelning till aktieägare 100 100 50 30 0 30 30 0 0 0
Omsättning 2 472 2 120 1 422 1 450 1 647 1 561 1 724 1 903 1 915 2 207
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 236 1 060 711 725 821 781 862 951 958 1 093
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 182 149 120 123 168 140 148 142 134 147
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 150 205 10 73 33 52 49 103 115 116
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 16,60% 49,09% -1,93% -11,64% 5,12% -9,45% -9,31% -0,73% -12,40% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 27,38% 41,79% 5,70% 22,63% 12,82% 17,85% 16,82% 37,19% 68,55% 94,90%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,39% 10,33% 1,55% 5,59% 2,44% 3,72% 3,13% 5,58% 5,69% 4,25%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -2,35% 4,43% -2,95% -1,17% -1,83% 1,35% 11,89% 8,63% 3,50% -2,15%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 67,94% 70,89% 65,56% 73,67% 66,11% 64,91% 61,65% 56,46% 42,14% -41,84%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 68,65% 168,61% 64,10% 77,33% 67,39% 120,19% 276,72% 235,54% 172,83% 66,19%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...