Visa allt om Domentus Aktiebolag
Visa allt om Domentus Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 43 246 25 763 23 699 13 202 12 356 30 526 14 702 9 756 11 964 16 846
Övrig omsättning - - - - - 53 2 161 187 192 212
Rörelseresultat (EBIT) 2 151 4 511 2 936 258 -542 1 010 5 261 -5 787 -68 1 617
Resultat efter finansnetto 1 296 4 764 3 301 780 -150 1 330 5 546 -5 246 637 2 150
Årets resultat 425 2 782 1 930 429 0 765 5 140 -4 656 320 1 350
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 36 403 9 9 9 9 9 625 716 809 902
Omsättningstillgångar 1 100 37 359 32 905 29 749 29 390 30 343 28 525 22 654 28 308 27 613
Tillgångar 37 504 37 367 32 913 29 758 29 399 30 352 29 151 23 370 29 117 28 515
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 33 662 33 393 30 767 28 987 28 701 28 830 28 192 23 172 27 919 27 688
Obeskattade reserver 3 100 2 605 1 412 586 390 542 227 0 593 434
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 741 1 369 734 185 308 979 731 198 606 392
Skulder och eget kapital 37 504 37 367 32 913 29 758 29 399 30 352 29 151 23 370 29 117 28 515
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 14 13 20 17
Utdelning till aktieägare 156 156 156 150 143 130 127 120 90 90
Omsättning 43 246 25 763 23 699 13 202 12 356 30 579 16 863 9 943 12 156 17 058
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 151 4 511 2 936 258 -542 1 010 5 352 -5 694 25 1 708
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 67,86% 8,71% 79,51% 6,85% -59,52% 107,63% 50,70% -18,46% -28,98% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,87% 12,75% 10,03% 2,62% -0,50% 4,38% 19,02% -22,44% 2,19% 7,54%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,09% 18,50% 13,93% 5,92% -1,18% 4,35% 37,72% -53,76% 5,33% 12,76%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 5,44% 100,00% 13,30% 3,36% -2,84% 3,87% 24,51% -56,96% 1,68% 10,93%
Rörelsekapital/omsättning 0,83% 139,70% 135,75% 223,94% 235,37% 96,19% 189,05% 230,18% 231,54% 161,59%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 96,20% 94,80% 96,83% 98,86% 98,60% 96,30% 97,28% 99,15% 97,35% 98,20%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 148,45% 154,27% 103,41% 232,43% 208,12% 108,07% 132,69% 551,01% 317,00% 254,34%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...