Visa allt om RivBorr Sverige AB
Visa allt om RivBorr Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 87 315 102 939 111 509 86 028 91 639 94 274 74 074 120 234 79 906 55 922
Övrig omsättning 1 289 2 082 1 225 107 10 - 81 19 83 111
Rörelseresultat (EBIT) -14 523 -1 048 -6 712 3 836 6 247 4 318 -1 493 7 482 8 711 3 627
Resultat efter finansnetto -14 617 -1 308 -6 940 3 962 6 269 4 125 -1 541 8 732 8 467 3 329
Årets resultat -2 040 -1 308 -3 744 -238 1 934 2 112 1 709 4 523 4 617 2 656
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 465 7 496 8 481 9 728 10 090 10 893 11 876 12 872 8 951 9 144
Omsättningstillgångar 40 554 25 383 18 575 21 575 21 615 15 198 14 813 29 920 16 439 6 439
Tillgångar 44 019 32 879 27 056 31 304 31 706 26 091 26 690 42 792 25 390 15 583
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 197 3 238 4 546 9 241 9 479 7 545 5 433 8 056 8 532 4 915
Obeskattade reserver 0 0 0 2 037 2 037 1 082 82 4 803 2 000 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 42 822 29 642 22 510 20 025 20 189 17 464 21 174 29 932 14 858 10 668
Skulder och eget kapital 44 019 32 879 27 056 31 304 31 706 26 091 26 690 42 792 25 390 15 583
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 780 780 232 356 455 364 360 360 360 360
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - 0 5 - - - - -
Löner till övriga anställda 26 263 24 401 26 695 13 557 15 201 15 503 12 222 18 246 14 530 11 417
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 10 858 8 776 10 773 5 897 6 304 5 945 6 121 6 770 5 358 4 376
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 2 000 5 000 1 000
Omsättning 88 604 105 021 112 734 86 135 91 649 94 274 74 155 120 253 79 989 56 033
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 76 81 83 52 65 56 44 73 54 51
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 149 1 271 1 343 1 654 1 410 1 683 1 684 1 647 1 480 1 097
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 524 442 479 397 343 413 431 347 378 329
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -12 722 1 220 -2 859 4 778 7 238 5 302 -503 7 853 9 127 4 416
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -15,18% -7,69% 29,62% -6,12% -2,80% 27,27% -38,39% 50,47% 42,89% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -32,97% -3,16% -23,23% 13,08% 20,04% 16,64% -5,20% 20,64% 34,36% 23,29%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -16,62% -1,01% -5,64% 4,76% 6,93% 4,61% -1,87% 7,34% 10,92% 6,49%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 42,21% 39,63% 32,99% 35,90% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 37,85%
Rörelsekapital/omsättning -2,60% -4,14% -3,53% 1,80% 1,56% -2,40% -8,59% -0,01% 1,98% -7,56%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 2,72% 9,85% 16,80% 34,32% 34,63% 31,97% 20,58% 26,91% 39,28% 31,54%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 94,70% 85,63% 82,52% 107,74% 102,64% 82,33% 64,69% 96,64% 107,36% 55,21%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...